Forslag om 8,2 millioner kroner til hjemmetjenesteprosjektet

Forslag om 8,2 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet

Publisert 6. oktober 2023 - oppdatert 6. oktober 2023

Foto: Shutterstock

I forslaget til neste års statsbudsjett er det foreslått å bevilge 8,2 millioner kroner til Noklus hjemmetjenesteprosjekt. "Det er vi svært glade for", sier prosjektleder Siri Fauli. "Det betyr at vi kan gi hjemmetjenesteenheter i deler av Vestland og i deler av Viken fylke tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus, noe som er siste etappe i målet om å gi tilbudet til alle landets hjemmetjenester".

Prosjektet er en del av Omsorgsplan 2015/2020

I 2016 ble det bevilget midler til oppstart av hjemmetjenesteprosjektet, der målet er å inkludere og kvalitetssikre laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten i hele landet, og sikre at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen. 

Hver hjemmetjenesteenhet mottar tjenester fra Noklus gratis i to år, for deretter å delta til selvkost. Prosjektet har gradvis blitt rullet ut i hele landet, og hastigheten har vært bestemt av bevilgningen over statsbudsjettet.

Hva får man som deltaker?

Hver enhet får tilbud om lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid ved besøk og telefonkontakt. Oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringkurs og informasjon om analyseutstyr er tilgjengelig. Via utsendelse av eksterne kvalitetskontroller, følges kvaliteten på analysevirksomheten jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding på resultatet og bistand ved behov til å bedre kvaliteten.

Hvem er med i siste pulje?

De hjemmetjenesteenhetene som er med i siste pulje, og som vil få tilbudet dersom forslaget blir vedtatt, er hjemmetjenesteenheter i kommunene i tidligere Hordaland, unntatt i Sunnhordland som tidligere har deltatt i prosjektet, og hjemmetjenesteenheter i tidligere Akershus (Follo og Romerike) i Viken fylke.

Det er jo veldig fint å være så nær målet med dette viktige arbeidet. Når disse siste hjemmetjenesteenhetene er ferdige med sin toårige statsfinansierte periode som deltakere i Noklus, vil det si at alle hjemmetjenesteenhetene har fått samme tilbud om kompetanseheving og tilgang til samme kvalitetssystem over hele landet. Dette vil bidra til en likeverdig tjeneste, med samme gode kvalitet uavhengig av hvor man er i landet. Det er veldig tilfredsstillende å tenke på.

Viktigheten av å delta i et kvalitetssystem

De fleste hjemmetjenesteenhetene som har fått tilbudet, velger å fortsette sin deltakelse i Noklus til selvkost. Dette er også anbefalt av Helsedirektoratet, som både har sendt brev til de ulike kommunene med anbefaling om å delta i prosjektet, og til å fortsette deltakelsen i Noklus etter statlig finansiert periode. 

Å kvalitetssikre laboratorievirksomhet er en kontinuerlig prosess fordi det alltid vil være knyttet usikkerhet til ethvert laboratorieresultat. Det er mange faktorer som spiller inn, både før-, under- og etter prøvetaking, som kan påvirke prøveresultatet. Med økt kunnskap om laboratoriefaget får man luket bort mange grunnleggende feil, men det dukker stadig opp nye problemstillinger. 

Til pasientens beste

Å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er til pasientens beste fordi det bidrar til at man unngår unødvendige konsultasjoner, behandlinger, henvisninger og sykehusinnleggelser.

Kartlegging i gang i Vestland og Viken

Noklus er allerede i gang med å kartlegge laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i de to siste fylkene, slik at vi kan sette i gang med å fullføre prosjektet så snart forslaget til bevilgning er vedtatt. De aktuelle hjemmetjenesteenhetene vil da bli kontaktet i løpet av våren 2024.

Sist oppdatert: 06.10.2023 09:47:36