Ekstern kvalitetssikring

Noklus tilbyr program for ekstern kvalitetssikring av analyser som benyttes ved medisinske laboratorier i spesialist- og primærhelsetjenesten i Norge.

Ved å delta i programmene får deltakerne:

  • Tilsendt kontroller 1 til 4 ganger årlig for hvert program de deltar på
  • Vurdering av resultatene og om disse er riktige i forhold til andre som benytter samme analysemetode, og der det er mulig, om resultatene er riktige i forhold til en «gullstandard»
  • Spørreundersøkelser om praksis innen pre- og postanalytisk arbeid. Hver deltaker får tilbakemelding med vurdering av sine resultater og samlet oversikt over resultatene fra alle deltakerne.

I tillegg til vurdering av analysekvaliteten hos den enkelte deltaker, kan analysekvaliteten for de ulike instrumentene sammenliknes. Noklus får god informasjon om hvilke instrumenter som fungerer godt og hvilke instrumenter som ikke er gode nok.

Mer informasjon om Ekstern kvalitetssikring

Oversikt over Noklus sine kontrollprogram

Mange av Noklus sine kontrollprogram er akkrediterte etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010.
Oversikt over disse finnes på Norsk akkreditering sin hjemmeside

Utsendelsesplan for eksterne kontroller

Påmelding kontrollprogram:

For helsepersonell utenfor sykehus: Kontakt din lokale laboratorierådgiver for å:

  • Melde på/av kontrollprogram.
  • Melde fra om endring av instrument/metode.
  • Melde flytting/endring i adresse.

For helsepersonell i sykehus- og private laboratorier: Påmelding til eksterne kvalitetsprogram