Prosjektbeskrivelse - Mette C. Tollånes

Tittel

"Pasientnære laboratorieanalyser ved oppfølging av pasienter med diabetes type 2".

Ingress

I hvilken grad har tilgjengelighet og kvalitet på pasientnære analyser i primærhelsetjenesten sammenheng med hvor god behandling pasienter med diabetes type 2 får?

Om prosjektet

I dette prosjektet vil vi koble opplysninger fra pasienter med diabetes type 2 med Noklus sine opplysninger om pasientnære analyser i primærhelsetjenesten. Vi ønsker å undersøke om tilgjengelighet og kvalitet på de pasientnære analysene har sammenheng med hvor god behandling pasientene får, målt blant annet i pasientenes HbA1c nivå og kolesterol nivå. Pasientopplysningene er anonyme og kommer i første fase av prosjektet fra to kilder: Norsk diabetesregister for voksne og ROSA 4 studien, til sammen over 20 000 pasienter. Denne fasen er godkjent av REK (ref. 2018/1778/REK vest). I fase II ønsker vi å koble opplysninger fra Noklus også mot sentrale helseregistre for å undersøke om tilgjengelighet og kvalitet av pasientnære analyser har sammenheng med risiko for alvorlige komplikasjoner hos pasientene med type 2 diabetes, blant annet hjerte- og karsykdom og tidlig død. Denne fasen er ikke vurder av REK per april 2019.

Mål

Å undersøke om tilgjengelighet av pasientnære laboratorieanalyser i primærhelsetjenesten og kvaliteten på disse, har sammenheng med behandlingskvalitet for pasienter med diabetes type 2.

Bakgrunn

Pasientnære analyser er laboratorieanalyser som foretas utenfor et sentrallaboratorium. Det er vanlig at leger i primærhelsetjenesten i Norge tilbyr en rekke pasientnære analyser i sin praksis. Noklus er en desentralisert kvalitetssikringsorganisasjon som hjelper allmennlegene med å holde god analytisk kvalitet på sine pasientnære analyser ved å tilby en rekke kvalitetskontrollprogrammer, kurs og individuell veiledning.

Det har vært hevdet at å tilby pasientnære analyser, gir bedre behandlingskvalitet. Hvis f.eks. HbA1c resultatet foreligger under en kontroll av en pasient med diabetes, kan lege og pasient diskutere resultatet og ved behov benytte dette til å motivere til livsstilsendringer eller bedre behandlingsetterlevelse. Det er likevel vanskelig å dokumentere at behandlingen blir bedre. Da forskjellige land organiserer sin primærhelsetjeneste på forskjellige måter, er det også vanskelig å overføre funn fra andre land til norske forhold. Vi ønsker derfor å undersøke om tilgjengelighet av pasientnære analyser i seg selv, i tillegg til analytisk kvalitet, har sammenheng med mål for behandlingskvalitet hos pasienter med diabetes type 2 i Norge.

Delprosjekter

Arbeidstitler for artikler i første fase av prosjektet:

  • Is availability of point-of-care testing in primary care associated with glycaemic control, cholesterol level and kidney function in type 2 diabetes? Does time since introduction of point-of-care testing have any impact?
  • Is the type of equipment or analytical quality of point-of-care testing in primary care associated with glycaemic control, cholesterol level and kidney function in type 2 diabetes?
  • Is the availability of point-of-care-testing in primary care associated with the proportion of patients having undergone recommended screening procedures (i.e. eye examination, foot examination, etc.)?

Finansiering

I første fase av prosjektet er det ikke nødvendig med ekstern finansiering, da overlege Mette C Tollånes hos Noklus vil lede prosjektet. For neste fase kan det bli nødvendig å søke om doktorgrads- eller postdoktorstipend.

Samarbeid

Noklus, ROSA 4 styringsgruppe, Norsk Diabetesregister for voksne, Diabetesforbundet, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus.

Prosjektleder

Mette C Tollånes, Noklus.

Deltagere

Karianne Fjeld Løvaas, John Cooper, Anne Karen Jenum, Tor Claudi, Tore Julsrud Berg, Thomas Røraas, Sverre Sandberg.

Prosjektstart og slutt

01.10.2018-30.09.2028.