ROSA-prosjektene

ROSA 4 (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland)

Rosa 4 er et stort forskningsprosjekt som undersøker kvaliteten av diabetesbehandling i Norge i 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Noklus, Universitet i Bergen, Universitetet i Oslo ved institutt for helse og samfunn, Oslo Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø og Diabetesforbundet. ROSA 4 er en tverrsnittsundersøkelse, basert på data fra fastlegens elektroniske pasientjournaler hos cirka 11500 pasienter med diabetes diagnose. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2015 og første kvartal av 2016. 282 fastleger deltok fordelt på 77 legekontor i deler av Oslo og Akershus, i Sandnes i Rogaland, i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen i Bergen, Fjell kommune i Hordaland og i Salten i Nordland.

Behandlingskvaliteten måles mot nasjonale retningslinjer fra 2009 og sammenlignes med data fra en lignende undersøkelse i 2005. Opplysningene blir også koblet til sentrale registre. Studien vil dermed kunne gi svar på mange sentrale helsespørsmål. ROSA 4 vil bl.a. kartlegge behandlingskvaliteten for pasienter med diabetes, samhandling mellom fastlege og sykehuspoliklinikk og om behandlingen er påvirket av pasientens etniske bakgrunn, sosioøkonomiske posisjon eller bosted. Etter 5 og 10 år vil sykelighet og dødsårsaker hos disse pasientene bli sammenlignet med normalbefolkningen.

Prosjektets hovedmål

Undersøke og vurdere:

 • kvaliteten på diabetesbehandling i Norge i 2014
 • trender i behandlingskvalitet fra 2005-2014
 • om pasienter er behandlet på rett nivå i helsetjenesten
 • om behandlingskvaliteten er påvirket av pasientens etniske bakgrunn, sosioøkonomiske posisjon eller bosted
 • sykelighet og dødelighet hos personer med diabetes sammenlignet med normalbefolkningen

Koblinger til andre registre

Dataene er blitt koblet mot Statistisk sentralbyrå (SSB). På sikt er det planlagt å hente inn data fra Norsk diabetesregister for voksne, Reseptregisteret, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret.

Personer med diabetes i de områdene som omfattes av undersøkelsen har rett til å reservere seg mot å være med i undersøkelsen. Dette gjøres ved å kontakte Noklus på telefon 55 97 95 00 eller på e-post-adressen noklus@noklus.no

Styringsgruppe

 • Sverre Sandberg, professor, Noklus/UiB (leder)
 • Anne Karen Jenum, professor, UiO (nestleder)
 • John Cooper, seksjonsoverlege, Noklus/Stavanger Universitetssykehus
 • Tor Claudi, seksjonsoverlege, Nordlandssykehuset Bodø
 • Tore Julsrud Berg, førsteamanuensis, Oslo Universitetssykehus/UiO
 • Geir Thue, professor/fastlege, Noklus/UiB
 • Karianne Fjeld Løvaas, seksjonsleder, Noklus
 • Tone Vonheim Madsen, Diabetessykepleier, Noklus (observatør)
 • Firmarepresentant (observatør)

Samarbeid

 • Noklus
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Nordlandsykehuset Bodø
 • Oslo universitetssykehus
 • Stavanger universitetssykehus
 • Diabetesforbundet

Finansiering

Data-innsamlingen var finansiert av Diabetesforbundet, Helse Nord, Helse Vest, Universitetet i Oslo og et konsortium av 6 legemiddelfirma (AstraZeneca, Boehring-Ingelheim, Eli Lilly, MSD, NovoNordisk og Sanofi Aventis).

PhD-, PostDoc og forskningsprosjekter

Vitenskapelige artikler

 • Bakke Åsne, Cooper John et al. Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005-2014: moderate improvements in risk factor control but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diabetes Res Care 2017; 5 (1): e000459 http://drc.bmj.com/content/5/1/e000459

Populærvitenskapelige artikler

 • Artikkel i Diabetesforum 12/2017. Type 2 diabetes i norsk allmennpraksis ved Åsne Bakke
 • Artikkel i Diabetesfag 1/2019. Screening for mikrovaskulære komplikasjoner - hvordan får vi det til? ved Åsne Bakke
 • Artikkel i Diabetesfag 3/2019. Resultater fra ROSA4-studien: Kvalitetsforskjell på fastlegers behandling? ved Anh Thi Tran

Abstracts

 • Tran AT, Nøkleby K, Jenum Ak. Do General Practitioners characteristics matter in the quality of care for type diabetes patients? NAFALM, Norway, 20th September 2017.
 • The 52nd Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD), Danmark, mai 2017.
  Muntlig presentasjon ved Åsne Bakke.
 • The 53rd European Association for the Study of Diabetes (EASD), Portugal, September 2017.
  Posterpresentasjon ved Åsne Bakke.

Tidligere ROSA-studier - Kartlegging av behandlingskvalitet i allmennpraksis

ROSA 1 Data ble samlet inn fra til sammen 1688 pasienter fordelt på 33 legekontor i deler av Rogaland og hele Salten i 1995, 73 leger deltok.

ROSA 2 Datainnsamlingen ble gjennomført i 1999/2000 på til sammen 1835 pasienter fordelt på 59 legekontor, 169 leger deltok.

ROSA 3 Datainnsamlingen ble gjennomført i 2005 på til sammen 5463 pasienter fordelt på 60 legekontor, 205 leger deltok.