Organisering av prosjektet

Hjemmetjenesteenheter som ikke allerede deltar i Noklus, får i prosjektet tilbud om toårig statsfinansiert deltakelse. Deltakelse i Noklus innebærer at hjemmetjenesten har et kontinuerlig kvalitetssystem for sin laboratorievirksomhet.

Hver enhet får tilbud om lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid ved besøk og telefonkontakt. Oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringkurs og informasjon om analyseutstyr er tilgjengelig. Via utsendelse av eksterne kvalitetskontroller, følges kvaliteten på analysevirksomheten jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding på resultatet og bistand ved behov til å bedre kvaliteten. Enhetene gis hjelpemidler til å holde oversikt over de ansattes kompetanse i laboratoriearbeid. Med tilgang til opplæringsplan kan man dokumentere at ansatte som utfører laboratoriearbeidet gis nødvendig opplæring Les mer >

Etter toårsperioden skal hjemmetjenesteenhetene selv finansiere sin deltakelse i Noklus. Dette er samme modell som ble brukt da sykehjem ble inkludert i perioden 2007-2012.

For anbefaling om hvilken laboratorievirksomhet hjemmetjenesten bør ha se "Råd for laboratorievirksomhet ved ulike driftsenheter i primærhelsetjenesten - Laboratorievirksomhet hjemmetjeneste".