Prosjektbeskrivelse - Kristina Slåtsve

Tittel

«Changes in the quality of care of diabetes in Salten 1995 - 2000 - 2005 - 2014, The «ROSA 4 Salten study».

Ingress

Vi skal undersøke kvaliteten på diabetesbehandlingen i Salten, Nordland, bestående av ni kommuner med totalt 79965 innbyggere i 2014. Vi har data fra alle personer over 18 år med en diabetesdiagnose som var til oppfølging hos sin fastlege i 2014, totalt 3086 personer hos 77 fastleger ved 26 legekontor, og alle personene som var til kontroll ved Nordlandssykehuset Bodø, det eneste sykehuset i området.

Om prosjektet

PhD-prosjektet er en del av ROSA 4 studien (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland) som undersøker kvaliteten av diabetesbehandlingen i Norge i 2014. ROSA 4 er en stor tverrsnittsstudie ledet av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) og inkluderer ca 11 500 personer med diabetes. Forskningsprosjektet er en videreføring av et mangeårig samarbeid mellom Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Diabetesforbundet.

Mål

Undersøke kvaliteten på diabetesbehandlingen i Salten i 2014.

Bakgrunn

Rådata kommer fra Norsk diabetesregister for voksne samt er innsamlet ved manuell gjennomgang av de enkelte journaler i allmennpraksis av en diabetessykepleier ansatt ved Nordlandssykehuset Bodø. Man innhentet i tillegg andre opplysninger fra legen og legekontoret, bl.a. hvor mange leger som var tilknyttet praksisen, hvor mange pasienter hver lege hadde på listen osv. Analysene vil bli gjort i STATA med mulighet for å stratifisere for karakteristika ved allmennpraktikerne og foretatte kliniske undersøkelser, medikamentell behandling og oppnådde behandlingsmål for grupper av allmennpraktikere. Videre benyttes deskriptiv statistikk for beskrivelser av allmennpraktikerne og pasientene, med antall, median og gjennomsnitt.

Delprosjekter

  • I artikkel 1 «The quality of diabetes care and the prevalence of cardiovascular complications for the total population in Salten, Northern Norway» vil vi se på kvaliteten på behandlingen av diabetes i Salten. Vi har valgt å definere god behandling som gjennomførte forventede foretatte kliniske undersøkelser og oppnådde behandlingsmål. Anbefalte kliniske prosedyrer er (årlig) undersøkelse av blodtrykk, vekt, HbA1c, lipider, kreatinin, U-albumin/U-AKR (urin-albumin-kreatinin-ratio), undersøkelse av føtter, undersøkelse hos øyelege, kartlegging av røykevaner samt kartlegging av familiær hjerte-/kar-risiko. Primærendepunktene er definert som gjennomsnittsmålinger for HbA1c (langtidsblodsukker), blodtrykk og lipider (LDL og kolesterol) samt andelen av pasientene som når behandlingsmålene for HbA1c, blodtrykk og lipider satt i Nasjonale retningslinjer for diabetes utgitt av Helsedirektoratet i 2009. Sekundærendepunkter er hvorvidt det er foretatt anbefalte kliniske undersøkelser, her definert som måling av HbA1c (langtidsblodsukker), blodtrykk, lipider, mikroalbuminuri, røykevaner, fotundersøkelser (med tanke på sår og sensibilitet) og øyeundersøkelse ved henvisning til øyelege. Under sekundære endepunkter kommer i tillegg prevalens av senkomplikasjoner og type medikamentell behandling; antall og kombinasjon av blodsukkersenkende medikamenter, blodtrykksenkende medikamenter og lipidsenkende medikamenter.
  • I artikkel 2 «Are the patients with diabetes treated at the right level of health care in Salten» vil vi se på hvor vidt pasientene har oppfølging på riktig nivå i helsetjenesten ut fra opplysningene framkommet i artikkel 1.

Finansiering

Phd-prosjektet er finansiert av Helse Nord.

Samarbeid

Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Diabetesforbundet.

Prosjektleder

Tore Julsrud Berg, Oslo Universitetssykehus/UiO

Deltakere

Kristina B. Slåtsve, Knut Tore Lappegård, Anne Karen Jenum, Tor Claudi, John Cooper, Geir Thue, Karianne Fjeld Løvaas, Sverre Sandberg.

Prosjektstart og slutt

Startdato 01.10.17.