Prosjektbeskrivelse - Kjersti Nøkleby

Tittel

"Type 2-diabetes: reell samhandling? Primary versus specialist health care: Do patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care?"

Ingress

Dette PhD-prosjektet har fokus på personer med type 2-diabetes som har særlig høy risiko for komplikasjoner, for å kunne utvikle målrettede strategier for å bedre behandlingskvaliteten for disse. Prosjektet vil vise om grad og innhold i samhandlingen for personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner er i tråd med nasjonale føringer.

Om prosjektet

PhD-prosjektet er en del av ROSA 4 studien (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland) som undersøker kvaliteten av diabetesbehandlingen i Norge i 2014. ROSA 4 er en stor tverrsnittsstudie ledet av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) og inkluderer ca 11 500 personer med diabetes. Forskningsprosjektet er en videreføring av et mangeårig samarbeid mellom Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Diabetesforbundet.

Mål

Vi vil undersøke og vurdere:
1) Innhold og omfang av samhandling mellom fastleger og spesialisttjenesten
2) Variasjon i behandlingskvalitet i primærhelsetjenesten
3) Regional variasjon i behandlingskvalitet

Resultater

Under analyse

Bakgrunn

Kunnskapen om behandlingskvaliteten for personer med diabetes i Norge er mangelfull, og man har ingen kunnskap om samhandlingen mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten for personer med type 2-diabetes. Fastlegen har en nøkkelrolle i samhandlingen og har vanligvis hovedansvaret for behandlingen. I følge prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner tilbys vurdering av spesialist. Etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012 bør samhandlingen evalueres.

Design: Tverrsnitts-undersøkelse, basert på data fra fastlegers elektroniske pasientjournaler (EPJ)i 2014, informasjon om fastlegekontorene, og data fra de aktuelle endokrinologiske poliklinikker fra 2013 – 2016.

Materiale: Representativt utvalg med ca 11500 pasienter med diabetesdiagnose fra 282 fastleger i tre helseregioner (Sør-Øst, Vest og Nord).

Variabler: Pasientrelaterte: alder, kjønn, etnisitet, hjerte- og karsykdommer, HbA1c, blodtrykk, kolesterol, medikamentell behandling mm. Samhandlingsrelaterte: Behandling hos fastlege og spesialist, basert på epikriser i EPJ og kobling til sykehusdata fra Diabetesregisteret for voksne.

Hovedutfall: Andel av pasienter med T2D med dårlig blodsukkerkontroll (HbA1c ≥ 9.0 %). Grad og innhold av samhandling mellom fastleger og spesialister for pasienter med T2D med dårlig blodsukkerkontroll med eller uten komplikasjoner. 

Finansiering

PhD-midler fra Allmennmedisinsk Forskningsfond

Samarbeidspartnere

Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Diabetesforbundet

Involverte forskergrupper ved UiO

Oslo Diabetesforskningssenter

Prosjektleder/hovedveileder

Anne Karen Jenum, UiO

Deltakere

Anh Thi Tran, Tore Julsrud Berg, Bjørn Gjelsvik, Esben Selmer Buhl, John Cooper, Geir Thue, Karianne Fjeld Løvaas, Tor Claudi, Sverre Sandberg.

Prosjektstart og slutt

2016 – 2022