Datatilgang

Ved utlevering av data må registeret ha prosjektplan, REK-godkjenning, variabeloversikt og søknadsskjema. Dette sendes samlet til: noklus@noklus.no 

Hovedformålet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre er å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Registrene skal utgjøre grunnlag for statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten.

Opplysninger i registeret skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke opplysninger innenfor registerets formål, så lenge nødvendige tillatelser og kriterier er oppfylt.  

Medisinsk faglig ansvarlig skal sørge for at utlevering av opplysninger skjer i tråd med det enkelte register sitt spesifikke formål. Beslutninger om utlevering må følge de til enhver tid gjeldende styrende dokumenter ved databehandlingsansvarlig institusjon og må være i samsvar med konsesjonsbetingelser, registervedtekter, samtykker og gjeldende lovverk.

Søknadsskjema

Variabelliste