Pågående prosjekter

Berikelse av Norsk diabetesregister for voksne (NDV) med data fra Norsk pasientregister (NPR)

For å sikre at opplysningene i diabetesregisteret er fullstendige og korrekte har opplysninger om diabetes senkomplikasjonene hjerteinfarkt, hjerneslag og PCI blitt utlevert fra NPR til NDV i februar 2024 på pasienter med diabetes som allerede er registrert i NDV. Registeret har hjemmel til å motta disse opplysningene. Les mer om NPR her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr

- Pasienter med diabetes type 2 i norsk allmennpraksis - hvordan henger pasientopplæring og livsstilsfaktorer sammen med blodsukkerkontroll, og hva betyr mest for forekomst av diabetes senkomplikasjoner? En studie basert på pasientrapporterte data.

Diabetes type 2 bidrar til betydelig sykdomsbyrde i Norge og verden forøvrig. Basert på data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV) og tidligere studier (ROSA-studiene 1995-2014), har vi noe kunnskap om kvaliteten på diabetesoppfølgingen i allmennpraksis og forekomst av senkomplikasjoner, men den er lite oppdatert og er begrenset på en del områder. I 2022 samlet NDV elektronisk inn pasientrapporterte kliniske data fra 65 000 pasienter med diabetes type 2. Dette gir et helt nytt og mye bedre grunnlag for å undersøke hvordan det faktisk går med pasientene. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan pasientopplæring og forskjellige livsstilsfaktorer henger sammen med blodsukkerkontroll og senkomplikasjoner. REK-godkjenning: 589916. 

- The Outcomes & Multimorbidity In Type 2 diabetes (OMIT) cohort 

Formålet med prosjektet er å undersøke helseeffekter av diabetes type 2 (T2D) hos pasienter med høy risiko, og betydning av multi-morbiditet, farmasøytisk behandling, samt oppnådd risikofaktorkontroll. OMIT-kohorten som per d.d. inkluderer data fra 57.527 norske pasienter med T2D, fokuserer på 3 høy risiko grupper:

1) pasienter med T2D-diagnose før 40 årsalderen, 2) pasienter med T2D og lav sosioøkonomisk status og/eller som tilhører etniske minoriteter og 3) eldre pasienter med T2D med alder over 75 år. OMIT-kohorten gir mulighet for å gjøre gode epidemiologiske studier på disse pasientgrupper som vi fortsatt vet lite om, og som ofte ekskluderes fra de randomiserte kliniske studier. Med fokus på disse høy risiko gruppene vil vi undersøke følgende hovedtemaer: 1) Omfang og betydning av samsykelighet (multi-morbiditet), 2) Bruk og nyttevirkning av dagens legemidler, samt 3) Betydning av og årsaker til variasjoner i behandlingskvalitet og sykdomskontroll. REK-godkjenning: 74012 

- Cøliaki og andre autoimmune sykdommer ved type 1-diabetes

Formålet med prosjektet er å undersøke viktige kliniske aspekter hos pasienter med type 1 diabetes og samtidig annen autoimmun sykdom. Forskningen vil kartlegge forekomsten av autoimmune sykdommer hos voksne personer med T1D i Norge. Det skal undersøkes om det å ha type 1 diabetes og samtidig cøliaki, stoffskiftesykdom og/eller addison påvirker livskvaliteten og diabetesreguleringen og hvilke pasientgrupper som er utsatt. Videre skal det undersøkes om autoimmun tilleggssykdom disponerer for mer senkomplikasjoner og om behandlerne må ha ekstra fokus på god glykemisk kontroll til denne gruppen.  REK-godkjenning: 285024

- Brukerstyrte valg av diabetesoppfølging i spesialisthelsetjenesten

Dette er et delprosjekt under prosjektet Tverrfaglig og brukerstyrt poliklinikk hvor man prøver ut en ny modell for oppfølging av personer med type 1 diabetes. Hensikten med delprosjektet er å innhente kunnskap om hvilke behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten personer med type 1 diabetes rapporterer. Videre vil pasienters opplevelse av brukerinvolvering og tilfredshet med oppfølgingen de har mottatt i spesialisthelsetjenesten evalueres. REK-godkjenning: 106399 

- Kartlegging av diabeteshåndtering på sykehjem

Antall personer i Norge diabetes vil øke betydelig de kommende årene uten at sykehjemmene er rustet for endringene. Skrøpelige eldre med diabetes har ofte flere diagnoser og gjerne diabetesrelaterte senkomplikasjoner som medfører økt sykelighet og multifarmasi. I tillegg kan legemiddelbehandlingen hos eldre være utfordrende med økt risiko for bivirkninger og overbehandling. Tidligere studier har vist at anbefalinger fra kunnskapsbaserte retningslinjer ofte ikke implementeres i dagens kliniske praksis på norske sykehjem. Studiens formål er å :

  • Vurdere kvalitet av data i Norsk diabetesregister for voksne rapportert fra sykehjem i Bergen
  • vurdere over- og/eller underbehandling
  • vurdere om det er behandlingsforskjeller mellom sykehjem

Kunnskapen vil på lang sikt kunne bidra til en mer systematisk og kunnskapsbasert oppfølging av personer med diabetes på sykehjem. REK-godkjenning: 204229

 - EXCEED-studien

EXCEED er en sikkerhetsstudie etter markesføringstillatelse med mål om å vurdere risikoen for utvikling av bukspyttkjertelkreft blant pasienter med diabetes mellitus type 2 som begynner behandling med exenatide, sammenlignet med de som begynner behandling med andre lignende anti-diabetes medisiner (dvs. ikke-glukagonlignende peptid 1 reseptoragonister basert glukosesenende medisiner).

Exenatide er markedsført i EU under tre produktkategorier: BYETTA, BYDUREON og BYDUREON BCise. Mer utfyllende informasjon om disse produktene finnes her:

BYETTA: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/byetta-epar-product-information_no.pdf

BYDUREON: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bydureon-epar-product-information_no.pdf

Studien utføres som et krav etter godkjenning fra det Europeiske legemiddelbyrået (EMA), og vil følge prosessene for en sikkerhetsstudie etter markedsføringstillatelse. Dette innebærer at studien utføres etter at medisinen har blitt godkjent / fått markedsføringstillatelse, med mål om å sikre ytterligere informasjon om medisinens sikkerhet.

EXCEED er en ikke-intervensjonell studie som bruker sekundære datakilder. Dette betyr at pasienter følger deres vanlige blodsukkersenkende behandling (som foreskrevet av deres lege). Informasjon om pasientenes medisin og helsestatus fanges opp i de norske nasjonale registrene, hvor forskere kan få tilgang til anonymiserte data som kan brukes til forskning. Forskere vil ikke kontakte pasientene mens de undersøker/studerer medisinen og det vil ikke være mulig å identifisere individuelle pasienter fra resultatene.

Datautvinning og analyser vil starte i 2024 og inkludere data samlet inn i perioden 2006-2023. Kun pasienter som er 18 år eller eldre vil inkluderes. Utfallet bukspyttkjertelkreft vil bli definert som en hoveddiagnose med bukspyttkjertelkreft i løpet av oppfølgingsperioden.

Følgende norske nasjonale registre vil bli brukt i studien: Reseptregisteret, Norsk pasientregister, Norsk diabetesregister for voksne, Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. I tillegg vil lignende analyser utføres i seks andre europeiske land (Frankrike, Spania, Storbritannia, Finland, Danmark og Sverige).

Mer informasjon om studien finnes under The European Union electronic Register of Post-Authorisation Studies (EU PAS Register) under registreringsnummer EUPAS31458: http://www.encepp.eu/encepp/viewResource.htm?id=31459

- Diabetes og Covid 19

Formålet er å innhente data fra pasienter med diabetes type I og type II i forbindelse med covid-19 pandemien som har rammet verden i 2020. Data planlegges innsamlet via spørreskjema, med pasientrapporterte utfallsmål (PROMS) og pasientrapporterte erfaringer (PREMS). Det vil sendes ut spørreskjema elektronisk via Helse Norge, til alle pasienter registrert i Norsk diabetesregister for voksne. De variablene man ønsker svar på er dels variabler allerede registret i registeret, som alder, kjønn, type diabetes, behandling og komplikasjoner. I tillegg er det variabler relatert til mulig eller bekreftet infeksjon med Covid-19, eventuelle symptomer, om man er testet, om man testet positivt, alvorligheten av sykdommen, om man ble innlagt, om man trengte intensivhjelp osv, og dernest om det skjedde endringer i blodsukker-reguleringen, komplikasjoner til diabetesen under sykdom med Covid-19. Også opplevelse fra pasientene i forhold til angst, med tanke på at de er risikopasienter, samt hvordan de har opplevd informasjon fra helsemyndigheter og helsetjenesten. REK-godkjenning: 130905 

- Kvalitet på behandling av type 1 diabetes ved diabetespoliklinikker

Formålet med prosjektet er å undersøke om det har vært en endring i kvaliteten i behandlingen av personer med type 1 diabetes ved diabetespoliklinikker i Norge fra 2012 til 2016 og 2020 ved å bruke data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Videre skal det undersøkes om det er forskjeller i oppnådde behandlingsmål og gjennomførte prosedyrer i 2012-kohorten og hele populasjonen fra 2016 og 2020. REK-godkjenning: 231955 

- PROM og PREM analyser fra Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne er i ferd med å implementere pasientrapporterte målinger (PROM) og pasientrapporterte erfaringer med helsetjenesten (PREM). Planen er å samle slike data annet hvert år fra og med 2020 via Helsenorge og Digipost. Formålet med det aktuelle prosjekt er å analysere PROM og PREM data som er innhentet av registeret i 2020, 2022 og 2024. Data fra alle deltakere med diabetes type 1 i registeret som har besvart PROM og PREM i prosjektperioden vil bli inkludert i studien. Prosjektets data hentes utelukkende fra registeret. Prosjektet vil bidra til kunnskap om psykososiale aspekter (diabetesrelaterte bekymringer, generelt velbefinnende, evne til å kjenne symptomer på hypoglykemi samt helse og funksjon) knyttet til det å leve med diabetes type 1 samt kunnskap om deltakernes erfaringer med helsetjenestene de mottar for sin diabetes. Slik kunnskap vil være viktig for å kunne utvikle helsetjenestene til denne gruppen pasienter. Videre kan prosjektet bidra til at den enkelte med diabetes type 1 opplever at deres egne opplevelser av det å leve med diabetes og deres erfaringer med helsetjenestene blir satt på dagsordenen og hørt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk diabetesregister for vaksne og Høgskolen på Vestlandet. REK-godkjenning: 171685