Prosjektbeskrivelse - Katrina Tibballs

Tittel

"Hva kjennetegner dem som får type 2 diabetes i ung alder? Sosioøkonomisk status, komplikasjoner, multimorbiditet".

Ingress

Dette PhD-prosjektet skal karakterisere pasienter som diagnostiseres med T2D relativt tidlig i voksenlivet. Vi vil undersøke sammenhenger mellom alder ved diabetesdebut og variasjon blant annet i diabetesrelaterte komplikasjoner, kliniske variabler, valg av medikamentell behandling, oppfølging i allmennpraksis, sosioøkonomiske faktorer og multimorbiditet.

Om prosjektet

PhD-prosjektet er en del av ROSA 4 studien (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland) som undersøker kvaliteten av diabetesbehandlingen i Norge i 2014. ROSA 4 er en stor tverrsnittsstudie ledet av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) og inkluderer ca 11 500 personer med diabetes. Forskningsprosjektet er en videreføring av et mangeårig samarbeid mellom Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Diabetesforbundet.

Mål

Vi vil undersøke og vurdere:

  1. 1. Sammenhengen mellom alder ved diabetesdebut og kliniske utfall, inkludert utvikling av diabetesrelaterte komplikasjoner
  2. 2. Variasjon i sosioøkonomiske faktorer avhengig av alder ved diabetesdebut
  3. 3. Forekomst og utvikling av multimorbiditet hos pasienter med tidlig sammenlignet med senere diabetesdebut

Resultater

Under analyse.

Bakgrunn

Tap av leveår for personer med type 2 diabetes er klart størst hos dem som er relativt unge når diagnosen stilles. Fedme, opphopning av type 2 diabetes i familien og etnisk bakgrunn fra Sør-Asia og Midtøsten er noen kjente faktorer som er assosiert med økt forekomst av diabetes og tidligere diabetesdebut. Sammenhengen mellom alder ved debut og faktorer som sosioøkonomisk status og flersykelighet (multimorbiditet) er i mindre grad utforsket. Dagens kliniske retningslinjer gir ingen klare føringer for behandling ut fra alder ved diagnose og i liten grad ut fra komorbiditet. Ytterligere kunnskap er nødvendig for å kunne komme med anbefalinger for individuelt tilpasset diabetesomsorg.

Material/Metode

Kliniske tverrsnittsundersøkelse basert på data fra fastlegers elektroniske pasientjournaler fra 2014 med over 10 000 pasienter med type 2 diabetes. Disse er koblet til sosioøkonomiske variabler fra SSB. I tillegg vil vi søke Reseptregisteret om kobling av longitudinelle data om medikamentforskrivning, som et mål for ko- og multimorbiditet.

Finansiering

PhD-midler fra Allmennmedisinsk Forskningsfond.

Samarbeidspartnere

Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Diabetesforbundet.

Involverte forskergrupper ved UIO

Oslo Diabetesforskningssenter.

Prosjektleder

Anne Karen Jenum, UiO.

Hovedveileder

Esben Selmer Buhl, UiO.

Deltagere

Katrina Tibballs, Esben Selmer Buhl, Anne Karen Jenum, Jørund Straand, Kjersti Nøkleby, Tore Julsrud Berg, Lars Kirkebøen, Karianne Fjeld Løvaas, John Cooper og Sverre Sandberg.

Prosjektstart og slutt

2019 - 2024