Noklus Patient Median (NOPAM)

Fra 1.6.2024 starter Noklus drift av NOPAM. NOPAM er en mer brukervennlig og forbedret utgave av «percentil og flagger» programmet. Deltakere i «percentil og flagger programmet overføres automatisk til NOPAM. Fra samme dato er også nye deltakere invitert til å melde seg på programmet.

For information in English, visit our English site.

Hva er NOPAM?

NOPAM er et program for intern- og ekstern kvalitetsvurdering basert på pasientresultater som tilbys av Noklus til medisinske laboratorier i hele verden. Laboratorier som deltar i programmet, sender regelmessig en standardisert rapport som inneholder pasientmedian og prosentandel pasientresultater over og under laboratoriets egne referansegrenser. Antall resultater benyttet til å beregne de ulike parametere inngår også i resultatrapporten. Resultater beregnes per instrument. Fortrinnsvis beregnes data fra pasientresultater for pasienter i primærhelsetjenesten. Det er mulig å delta kun med pasientmedianer.

Ved førstegangs registrering og ved endringer registreres kontaktinformasjon for laboratoriet, land, pasientpopulasjon, prøvemateriale, prøvetakingsbetingelser, metoder, instrumentinformasjon (leverandør, modell og type) og faktorer ved faktorisering av analytter. Reagens lot-nummer kan enten inkluderes i resultatrapport eller legges inn manuelt av laboratoriet, hvis lot-nummer registreres manuelt er det tilstrekkelig å registrere ved lot-skifter.

PowerPoint presentation about NOPAM

Analytes included in the program

Hvordan kan resultatene brukes?

NOPAM kan være et nyttig verktøy til å overvåke analysekvalitet. Programmet kan avdekke viktige forskjeller mellom ulike instrumenttyper og metoder, og også monitorere resultater av arbeid med harmonisering og standardisering av analyser. Deltakere kan sammenligne egne resultater med andre sammenlignbare grupper og også sammenligne ulike metodegrupper. Deltakerne kan sammenligne egne resultater for alle egne analyseinstrumenter, ved systematiske nivåendringer overvåker laboratoriene hvordan andel resultater over og under referansegrenser endres. Resultater fremstilles i boks-plott eller som en trendlinje med tid på x-aksen.

Overvåking av trender og varslingsrutiner

Når deltakerne logger inn i NOPAM ses også analytt- og instrumentspesifikke varsler ved plutselig endring av nivå, endring av nivå for ett instrument sammenlignet med tidligere resultater og for forskjell mellom nivå for ett instrument sammenlignet med hele instrumentgruppen.  Å velge gode varslingsgrenser for medianer er utfordrende og en ny funksjon i programmet, NOKLUS vil i samarbeid med våre deltakere og andre innen fagområdet, jobbe videre for å finne gode varslingsgrenser som er egnet for bruk i NOPAM.

Hva må til for å delta?

Laboratorier som ønsker å delta må kontakte oss i Noklus for å få tilsendt en protokoll som beskriver hvordan resultater rapporteres.

NOPAM support team: