Hvem deltar i Noklus?

Deltakelse i Noklus er anbefalt for alle virksomheter som utfører prøvetaking og/eller utfører analysering innen medisinsk laboratoriearbeid. All deltakelse i Noklus er frivillig.

Deltakelse fra legekontor med refusjonsberettigede privatpraktiserende leger og kommunale legekontor er forhåndsbetalt via avsetninger fra Normaltariffen. Andre deltakere må selv dekke kostnadene for veiledning og kjøp av eksterne kvalitetskontroller. 

Legekontor

99 % av landets legekontor deltar i Noklus.

Sykehuslaboratorier

Over 200 sykehus og større private laboratorier deltar i Noklus.

Sykehjem

Over 97 % av landets sykehjem deltar i Noklus.

Hjemmetjeneste

I 2016 startet Noklus et prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. På sikt vil alle landets hjemmetjenesteenheter som har laboratorievirksomhet, få tilbud om å bli inkludert i Noklus. I prosjektet får de tilbud om toårig statsfinansiert deltakelse, for deretter å delta til selvkost. 84 % av hjemmetjenesten i 17 av 19 tidligere fylker deltar i Noklus. Her kan du lese mer om Hjemmetjenesteprosjektet.

Legevakt

95 % av landets legevakter deltar i Noklus.

Oljeindustrien

I underkant av 50 enheter av bedriftshelsetjenester og helsekontor i oljeindustrien, både offshore og onshore, deltar i Noklus.

Utdanningsinstitusjoner

Noklus ønsker samarbeid med skoler og høyskoler som tilbyr utdanning til stillinger i primærhelsetjenesten, der laboratoriearbeid inngår som en del av arbeidet. Nesten alle helsesekretærutdanninger deltar i Noklus, i tillegg deltar halvparten av studiestedene med sykepleie og nesten alle bioingeniør- og medisinerutdanningene i Noklus.

Øvrige deltakere

Andre virksomheter som deltar i Noklus er bedriftshelsetjenester, forsvarsenheter, fengsler, rehabiliteringssentre, distriktsmedisinske sentre og helsestasjoner.