Hvem deltar i Noklus?

Deltakelse i Noklus er anbefalt for alle virksomheter som utfører prøvetaking og/eller utfører analysering innen medisinsk laboratoriearbeid. All deltakelse i Noklus er frivillig.

Legekontor med refusjonsberettigede privatpraktiserende leger og kommunale legekontor kan delta gratis. Andre deltakere må selv dekke kostnadene for veiledning og kjøp av eksterne kvalitetskontroller. 

Legekontor

99 % av landets legekontor deltar i Noklus.

Sykehuslaboratorier

Sykehus- og større private laboratorier deltar i Noklus.

Sykehjem

Over 95 % av landets sykehjem deltar i Noklus.

Hjemmetjeneste

I 2016 startet Noklus et prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. På sikt vil alle landets hjemmetjenesteenheter som har laboratorievirksomhet, få tilbud om å bli inkludert i Noklus. I prosjektet får de tilbud om toårig statsfinansiert deltakelse, for deretter å delta til selvkost. Her kan du lese mer om Hjemmetjenesteprosjektet.

Oljeindustrien

I underkant av 50 enheter av bedriftshelsetjenester og helsekontor i oljeindustrien, både offshore og onshore, deltar i Noklus.

Utdanningsinstitusjoner

Noklus ønsker samarbeid med skoler og høyskoler som tilbyr utdanning til stillinger i primærhelsetjenesten, der laboratoriearbeid inngår som en del av arbeidet.

Alle studentkull tilbys ett besøk av en av våre lokale laboratoriekonsulenter, der studentene informeres om hva Noklus er. Dette er uavhengig av om man er deltaker i Noklus.

Øvrige deltakere

Andre virksomheter som deltar i Noklus er bedriftshelsetjenester, forsvarsenheter, fengsler, rehabiliteringssentre, distriktsmedisinske sentre og helsestasjoner.