Hvem deltar i Noklus?

Deltakelse i Noklus er anbefalt for alle virksomheter som utfører prøvetaking og/eller utfører analysering innen medisinsk laboratoriearbeid. All deltakelse i Noklus er frivillig.

Legekontor med refusjonsberettigede privatpraktiserende leger og kommunale legekontor kan delta gratis. Andre deltakere må selv dekke kostnadene for veiledning og kjøp av eksterne kvalitetskontroller. 

Legekontor

99 % av landets legekontor deltar i Noklus.

Sykehuslaboratorier

Sykehus- og større private laboratorier deltar i Noklus.

Sykehjem

Over 95 % av landets sykehjem deltar i Noklus.

Hjemmetjeneste

I 2016 startet Noklus et prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. På sikt vil alle landets hjemmetjenesteenheter som har laboratorievirksomhet, få tilbud om å bli inkludert i Noklus. I prosjektet får de tilbud om toårig statsfinansiert deltakelse, for deretter å delta til selvkost. Her kan du lese mer om Hjemmetjenesteprosjektet.

Oljeindustrien

I underkant av 50 enheter av bedriftshelsetjenester og helsekontor i oljeindustrien, både offshore og onshore, deltar i Noklus.

Utdanningsinstitusjoner

Noklus ønsker samarbeid med skoler og høyskoler som tilbyr utdanning til stillinger i primærhelsetjenesten, der laboratoriearbeid inngår som en del av arbeidet.

Øvrige deltakere

Andre virksomheter som deltar i Noklus er bedriftshelsetjenester, forsvarsenheter, fengsler, rehabiliteringssentre, distriktsmedisinske sentre og helsestasjoner.