Prosjektbeskrivelse - Anh Thi Tran

Tittel

"Gender and ethnic differences in the quality of diabetes care in Norway - The role of the general practitioner in diabetes care".

Kort norsk tittel: Type 2 diabetes, kjønn og etnisitet.

Ingress

Dette postdoktor prosjekt har fokus på type 2 diabetes (T2DM), forekomst av sykdommen, dens komplikasjoner og behandlingskvalitet ved T2DM i relasjon til pasientens kjønn og etnisitet samt fastlegens roller i diabetesbehandling i norsk allmennpraksis.

Om prosjektet

PhD-prosjektet er en del av ROSA 4 studien (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland) som undersøker kvaliteten av diabetesbehandlingen i Norge i 2014. ROSA 4 er en stor tverrsnittsstudie ledet av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) og inkluderer ca 11 500 personer med diabetes. Forskningsprosjektet er en videreføring av et mangeårig samarbeid mellom Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Diabetesforbundet.

Mål

Vi vil undersøke og vurdere:

1) Forekomst av type 2 diabetes og alder ved diagnose samt komplikasjonsrater i forhold til kjønn og for de største etniske minoritetsgrupper.

2) Behandlingskvaliteten ved type 2 diabetes og den relative betydning av kjønn, etnisitet, sosial status, bosted samt faktorer knyttet til helsevesenet for det å ha høy risiko for komplikasjoner.

3) Relasjon mellom fastlegenes faktorer og behandlingskvaliteten ved type 2 diabetes in primær helsetjeneste.

Resultater

Tran Anh Thi, Bakke Åsne et al. Are general practitioners characteristics associated with the quality of type 2 diabetes care in general practice? Results from the Norwegian ROSA4 study from 2014. Scandinavian Journal of primary Health Care; 36 (2): 2018 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2018.1459238

Bakgrunn

Kvinner med diabetes har 4 ganger høyere risiko for å få hjertesykdom enn kvinner uten diabetes. Etniske minoritets kvinner fra Sør Asia har høyere forekomst av T2DM, lavere alder ved diabetesdiagnose og dårligere glukosekontroll enn etnisk norske kvinner. Kunnskapen om forekomsten av diabetes, behandlingskvalitet for pasienter med T2DM i Norge er likevel fragmentarisk. Kjønnsforskjeller i behandlingskvalitet ved type 2 diabetes er ikke undersøkt. I Norge har fastleger hoved ansvar for behandling av pasienter med T2DM. Betydningen av fastlegens kjønn, spesialitet, fødeland og utdanningssted for behandlingskvalitet ved T2DM er heller ikke undersøkt.

Design: Tverrsnitts-undersøkelse, basert på data fra fastlegers elektroniske pasientjournaler (EPJ)i 2014,informasjon om fastleger, legekontorer, data fra HELFO og SSB.

Materiale: Representativt utvalg med 11428 pasienter med diabetesdiagnose fra 282 fastleger i tre helseregioner (Sør-Øst, Vest og Nord).

Variabler: Pasientrelaterte: alder, kjønn, etnisitet, hjerte- og karsykdommer, HbA1c, blodtrykk, kolesterol, medikamentell behandling mm. Legerelaterte: Kjønn, spesialist status, fødeland, utdanningsland mm, Samhandlingsrelaterte: Behandling hos fastlege og spesialist, basert på epikriser i EPJ.

Hovedutfall:  

1) Prevalens av T2DM og komplikasjoner i relasjon til pasientens kjønn og etnisitet.
2) Behandlingskvalitet ved T2DM i relasjon til pasienten kjønn og etnisitet.
3) Relasjon mellom fastlegens faktorer og behandlingskvalitet ved T2DM i norsk allmennpraksis.   

Finansiering

Postdoktor midler fra Extrastiftelsen/Norsk Kvinners Sanitetsforening.

Samarbeid

Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Diabetesforbundet

Involverte forskergrupper ved UiO

Oslo Diabetesforskningssenter.

Prosjektleder

Anne Karen Jenum, UiO

Deltakere

Tore Julsrud Berg, Bjørn Gjelsvik, Kjersti Nøkleby, Esben Selmer Buhl, Ibrahimu Mdala. John Cooper, Geir Thue, Karianne Fjeld Løvaas, Anh Thi Tran, Tor Claudi

Prosjektstart og slutt

01.11.2015 – 31.10.2019.