Bakgrunn og mål

Målet med prosjektet er at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten kvalitetssikres og at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen. God kvalitet på laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten fører til at brukerne får god oppfølging og unngår unødvendige sykehusinnleggelser, behandling, konsultasjoner og henvisninger.

Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er økende som følge av at flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. Kartlegging i inkluderte fylker viser at nær alle hjemmetjenesteenhetene har laboratorievirksomhet med repertoar tilnærmet det som sykehjemmene har. Denne laboratorievirksomheten er i liten grad kvalitetssikret.

Ansatte i kommunale omsorgstjenester har bare unntaksvis laboratoriefag i sin grunnutdannelse, og de har aldri eller svært sjelden gått på kurs i laboratoriearbeid. Det er nesten ingen kommuner som, i samarbeid med kommuneoverlege/fastleger, har laget en skriftlig plan for hvilken laboratorievirksomhet hjemmetjenesten skal ha. Der er ofte bare muntlige avtaler om hvem som kan rekvirere laboratorieprøver som skal tas i hjemmet, og om hvordan svarene rapporteres. Prosedyrer for laboratoriearbeidet er sjelden dokumenterte og det er et stort potensial for forbedring når det gjelder transport og oppbevaring av prøver.