Tidligere ROSA-studier - Kartlegging av behandlingskvalitet i allmennpraksis

Tidligere ROSA-studier - Kartlegging av behandlingskvalitet i allmennpraksis

ROSA 1 Data ble samlet inn fra til sammen 1688 pasienter fordelt på 33 legekontor i deler av Rogaland og hele Salten i 1995, 73 leger deltok.

ROSA 2 Datainnsamlingen ble gjennomført i 1999/2000 på til sammen 1835 pasienter fordelt på 59 legekontor, 169 leger deltok.

ROSA 3 Datainnsamlingen ble gjennomført i 2005 på til sammen 5463 pasienter fordelt på 60 legekontor, 205 leger deltok.