Kommunelegekontoret på Dale - Helse Vest

Kommunelegekontoret på Dale har valgt å gjennomføre en diabeteskontroll for dagen. Måten kontrollene er organisert på gjør at det ikke går utover driften på kontoret. På grunn av ressursmangel, er det derfor ikke satt opp egne dager til diabeteskontroller.

Diabetessykepleier starter dagen en time før andre kollegaer. De først 45 minuttene bruker hun på å forberede seg til pasienten som kommer. Hun lager innkallinger og følger opp pasientene. Tiden brukes også til annet forefallende diabetesarbeid som for eksempel å lage undervisning for andre etater i kommunen.

Diabetessykepleier pleier også å ha ansvar for pasienter som starter opp med insulin/Xyltophy og hun gir livsstilsråd til pasientene.

Diabetessykepleier bruker Noklus sin diabetes diabetesskjema på alle sine pasienter.

Praktisk

  • Alle dager i uken, unntatt fredag, er det lagt opp til at det kan gjennomføres en diabeteskontroll. Pasienten kommer klokken 08.15 til diabetessykepleier som har satt av ca. 45 minutter, og så går pasienten videre til legen klokken 09.00 samme dag. Legen har satt av 20 min til pasienten.
  • Blodprøver og urinprøver tar pasienten ca. 1 uke før timen. Diabetessykepleier som kaller inn pasientene til kontroll, følger opp at pasientene har tatt disse prøvene før timen, slik at svaret er klart når de kommer til kontrollen. 

 

Denne beskrivelsen er oppdatert 16.05.2024 i samarbeid med legekontoret. Noe av opplysningene kan avvike dersom det har skjedd endringer i ettertid.