Innlegg på Helsedirektoratets møte med Fylkesmannen

Innlegg på Helsedirektoratets møte med Fylkesmannen

Publisert 10. februar 2020 - oppdatert 11. februar 2020

Helsedirektoratet holder årlig et møte med Fylkesmannen om smittevernkonferanser og styrking av smittevernarbeidet generelt. Også i år var Noklus invitert til å holde innlegg om kvalitetssikring av laboratorier, spesielt relatert til bruken av antibiotika.

Smittevernkonferanser og styrking av smittevernarbeidet

Noklus er glad for invitasjonen til møtet 5. februar mellom Helsedirektoratet og Fylkesmannen, og for anledningen til å orientere om viktigheten av den laboratoriefaglige delen av det helsetilbudet som tilbys befolkningen. På agendaen sto smittevernkonferanser og styrking av smittevernarbeidet, og Noklus orienterte om hva Noklus kan bidra med generelt, og innenfor smittevern spesielt. Det var sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes og økonomi- og markedssjef Siri Fauli som representerte Noklus på møtet.

Noklus kan bidra til å implementere faglige retningslinjer

I innlegget ble det lagt vekt på de mange kontaktpunktene Noklus har med sine 3300 deltakere rundt i landet. Noklus har jevnlig kontakt med primærhelsetjenesten og kan bidra til å implementere faglige retningslinjer som kan sikre korrekt bruk av antibiotika.

Laboratorieprøver ved infeksjoner i primærhelsetjenesten

Videre ble det i innlegget orientert om hvor viktig laboratorieanalysen er ved diagnostikk og oppfølging av infeksjoner. Når en lege i primærhelsetjenesten beslutter at en pasient f. eks. skal bruke antibiotika, hviler beslutningen ofte på en laboratorieanalyse. De fleste analyser utføres pasientnært, og det er mange faktorer som spiller inn for at analysen skal gi riktig resultat. Det kan skje feil i selve prøvetakingen, og både før og etter prøven er tatt. Dette er faktorer Noklus har fokus på i sin kontakt med deltakerne. Noklus gir blant annet råd om hvilke analyser som skal utføres hvor, om valg av instrument og om hvordan resultatene skal tolkes.

Kvalitetssikring av laboratoriet i sykehjem og hjemmetjeneste

Som en del av Omsorgsplan 2020 har Noklus som mål å verve alle hjemmetjenesteenheter til å delta i Noklus. Hjemmetjenesteenhetene tilbys to år med statsfinansiert deltakelse, og oppfordres til å fortsette deltakelsen til selvkost etter det. Funn fra kartlegging i hjemmetjenesten viste at det var større laboratorievirksomhet enn forventet, ansatte har sjelden laboratoriefag i sin utdannelse, det mangler skriftlige avtaler mellom hjemmetjenesten og fastlegene for omfang av laboratorievirksomhet og det fins potensial for forbedring av prøvetaking, transport og oppbevaring av prøver. Noklus har innlemmet over halvparten av hjemmetjenesteenhetene i landet, og forutsatt fortsatt finansiering vil alle hjemmetjenesteenheter ha fått tilbudet innen utgangen av 2026.

Betydningen av god kvalitet på laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten

Seniorrådgiver Svein Høegh Henrichsen i Helsedirektoratet understreket på møtet at det er veldig viktig med god kvalitet på laboratorievirksomheten, slik at hjemmetjenesten kan brukes til å ta prøver i hjemmene, for eksempel ved tilfeller som koronaviruset.

 

Sist oppdatert: 11.02.2020 10:56:42