Årets tema

Årets tema i Noklus: "Blod i avføring"

Publisert 2. juli 2020 - oppdatert 2. juli 2020

Noklus velger hvert år et tema som vi setter ekstra fokus på, og for 2020-2021 er "Blod i avføring" valgt som "Årets tema". En tverrfaglig gruppe i Noklus er godt i gang med arbeidet. Målet er å bidra til økt kunnskap og å kunne gi informasjon om riktig bruk av laboratorietester for undersøkelse av blod i avføring. 

Arbeidsgruppen er sammensatt av leger, laboratoriekonsulenter og en avdelingsingeniør, for å få ulike innfallsvinkler til temaet. Gruppen er presentert lenger nede i saken. Gruppen skal fordype seg i emnet og formidle kunnskap videre til resten av Noklus slik at kunnskapen kommer alle Noklusdeltakere til gode. 

Tarmkreft - et økende helseproblem

Tarmkreft (tykk- og endetarmskreft) er et økende helseproblem blant både kvinner og menn. Norge har dessverre verdens høyeste forekomst av tarmkreft blant kvinner. 

Det diagnostiseres ca. 4300 nye tilfeller hvert år, og ca. 1600 pasienter dør av sykdommen årlig i Norge. 5-års overlevelse for alle pasienter er i dag på ca. 65 %. Ved lokalisert sykdom er tallet ca. 90 %, og ved fjernspredning ca. 10 %. Symptomer oppstår ofte sent i forløpet, og det er derfor viktig å oppdage sykdommen tidlig for å øke overlevelse.

Det finnes allerede et tarmkreftpakkeforløp med definerte kriterier for hvilke pasienter som skal henvises. Samtidig stilles det krav til sykehus om at minst 70 % av pasienter som henvises til tarmkreftpakkeforløpet skal gjennomgå alle trinn i forløpet innen en definert tid (forløpstid). Dette bidrar til økt fokus på diagnostisering og behandling av sykdommen.

Nasjonalt screeningprogram

Det er besluttet å innføre et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Deltakerne inviteres det året de fyller 55 år. Programmet skal gradvis innføres i løpet av fem år, med iFOBT (immunokjemisk test for okkult blod i feces) som standard screeningtest. Deltakerne tilbys test på usynlig blod i avføringen hvert annet år i inntil 5 omganger. Informasjon om testen og utstyr for prøvetaking blir tilsendt deltakerne via posten. I det fullt utrullede nasjonale screeningprogrammet er koloskopi standard screeningmetode, og standardtilbudet endres gradvis fra iFOBT til koloskopi når nødvendig koloskopikapasitet er bygget opp. Tarmscreeningprogrammet har oppstart i 2021.

Tester for å undersøke blod i avføring

Det finnes ulike tester for å undersøke blod i avføring; kjemiske, immunokjemiske og kombinasjonstester.

Hemo-Fec er en kjemisk test, og denne påviser blod/hem via peroksidaseaktivitet. Testen kan påvise blødning fra hele mage-tarm-kanalen.
Hemo-Fec kan slå ut på peroksidaser i matvarer, og testen krever derfor diettrestriksjoner i forkant. Dette er en kvalitativ test.

 

Immunokjemiske tester for Okkult Blod i Feces (iFOBT) er spesifikke for humant blod (globin) og påviser hovedsakelig blødning fra nedre del av tarmen (kolon-rektum). Disse testene krever ingen diettrestriksjoner i forkant av undersøkelsen. Det finnes både kvalitative og kvantitative iFOBT-tester. I primærhelsetjenesten brukes det vanligvis kvalitative tester. iFOBT-testene som benyttes i nasjonale screeningprogrammer, er kvantitative, med muligheter for å justere cut-off-verdien.   

Kombinasjonstestene med Hb/transferrin og Hb/haptoglobin er hovedsakelig kvalitative tester. De er produsert for å kunne differensiere mellom blødninger fra øvre og/eller nedre del av tarmen og krever heller ingen diettrestriksjoner. 

Det å ha kjennskap til hva de ulike testene påviser, er viktig for å tolke resultatene korrekt. 

Korrekt bruk og tolkning av FOB-tester er viktig for at de rette pasientene henvises 

Det er allerede et stort press på endo-/koloskopiske undersøkelser i Norge. Med tarmkreftpakkeforløpet har dette økt, og innføring av nasjonalt tarmscreeningprogram medfører også betydelig økt behov. Det arbeides derfor med å bygge opp koloskopikapasiteten, for planen på sikt er at koloskopi skal være standard screeningtest.

Det er svært viktig at det er de riktige pasientene som henvises til tarmkreftpakkeforløpet slik at ressursene benyttes best mulig og «friske» pasienter ikke opptar kapasitet og kompetanse.

Det er utstrakt bruk av tester for å påvise blod i avføring, både i sykehus og i primærhelsetjenesten. Det er viktig å ha god kunnskap om både indikasjon for test, bruk av de forskjellige testene og hvordan man skal forstå resultatene. Slik kunnskap bidrar til at det er de rette pasientene som henvises videre. 

Arbeidsgruppen vil bidra til kunnskap og informasjon

Leder av arbeidsgruppen, spesialist Bess Frøyshov, er glad for at Noklus setter fokus på dette temaet. "Blod i avføring er et komplekst tema. Både det å avgrense hva vi skal jobbe med, samt å kartlegge og utarbeide gode råd som kommer Noklusdeltakerne og pasientene til gode, er vanskelig. I tillegg er prøvematerialet både forbundet med praktiske utfordringer og er til dels tabubelagt," sier Frøyshov. Hun er fornøyd med at arbeidsgruppen består av både leger, laboratoriekonsulenter og en avdelingsingeniør. Alle kan bidra i gruppen ut fra sine erfaringer; kunnskap om de ulike testene, kunnskap om kvaliteten på testene, om indikasjoner og tolkning.

"Laboratorietester for undersøkelse av blod i avføring benyttes ofte uten at det finnes tydelige faglige anbefalinger, verken for bruk eller tolkning. Enhver laboratorietest må brukes med tanke på hvilken klinisk problemstilling man vil belyse. Gruppas oppgave er å bidra til kunnskap og informasjon om riktig bruk av testene slik at pasientene har mest mulig nytte av dem", avslutter Bess Frøyshov.

         

            Bess Frøyshov er leder i
            arbeidsgruppen for "Året tema". 


Arbeidsgruppen består av:

Bess Frøyshov, spesialist, Noklus 

Gunhild Kravdal, spesialist

Kristine Flesche, avdelingsingeniør

Bente Omenås, laboratoriekonsulent

Helga Rønningen, laboratoriekonsulent

Janne Toft Engerud, laboratoriekonsulent

Sist oppdatert: 02.07.2020 09:47:04