Ny anbefaling for kvalitetssikring av blodgassinstrumenter på norske sykehus

Ny anbefaling for kvalitetssikring av blodgassinstrumenter på norske sykehus

Publisert 7. mars 2024 - oppdatert 11. mars 2024

Noklus har, i samarbeid med en prosjektgruppe, ferdigstilt en ny anbefaling for kvalitetssikring av blodgassinstrument på norske sykehus. Anbefalingen gjelder for tradisjonelle/kassettbaserte og håndholdte blodgassinstrument, og er ment for laboratoriepersonell som har ansvar for blodgassinstrument.

Bildene illustrerer tilfeldig utvalgte instrumenter, publisert med tillatelse fra Radiometer.

Bildene illustrerer tilfeldig utvalgte instrumenter, publisert med tillatelse fra Radiometer.

Hva er nytteverdien for laboratoriene?

Det analyseres blodgass på alle sykehus, men det er store variasjoner mellom sykehusene mht. hvordan blodgassinstrumentene og prøvene kvalitetssikres. For blodgassmålinger er det svært viktig at analyseresultatene er nyttige, nøyaktige, pålitelige og tilgjengelig i tide da pasientene ofte er kritisk syke og har behov for umiddelbar behandling basert på analyseresultatene. Et feilaktig resultat kan være verre for pasienten enn ikke noe resultat i det hele tatt.

Den nye anbefalingen, som er utarbeidet av personer med stor kompetanse innen fagfeltet blodgass, vil være et godt og nyttig verktøy for laboratoriepersonell som jobber med blodgass. Spesielt små sykehus med begrensede ressurser og bemanning vil ha stor nytte av den. Det er også et viktig ledd i harmonisering av hvordan blodgassanalysene utføres og kvalitetssikres på de norske sykehusene.

Bakgrunn

Arbeidet ble igangsatt etter et ønske fra medisinske laboratorier. Bakgrunnen var at det ikke fantes en anbefaling for en så viktig analyse som finnes på alle norske sykehus, noe som har ført til at de ulike sykehusene har hatt egne og ulike prosedyrer for kvalitetssikring.

Noklus tok initiativet til å sette ned en prosjektgruppe og tok kontakt med de største universitetssykehusene, og ba dem finne personer som ønsket å bidra til en slik arbeidsgruppe. Prosjektarbeidet startet opp i januar 2020, og pandemien førte til at arbeidet ble noe forsinket.

 Anbefalingen er utarbeidet av følgende prosjektgruppe:

  • Suganthan Sivanesan, bioingeniør (Haukeland Universitetssjukehus)
  • Margunn Bye Tøsdal, overlege (Haukeland Universitetssjukehus)
  • Stine Elisabeth Haugland, bioingeniør (Akershus Universitetssykehus)
  • Karin Toska, overlege (Oslo Universitetssykehus, Ullevål)
  • Fredrik Hansen, bioingeniør (St. Olavs hospital)
  • Gunhild Øygard Fosse, overlege (Universitetssykehuset i Nord-Norge)
  • Gunn B B Kristensen, prosjektleder (Noklus)

Anbefalingen har vært ute til høring hos ulike laboratorier og spesialister innen medisinsk biokjemi.

Her finner du mer informasjon "Anbefaling for kvalitetssikring av blodgassinstrument på norske sykehus"

 

Sist oppdatert: 11.03.2024 12:10:18