Variasjon i laboratorietilbudet i hjemmetjenesten

Variasjon i laboratorietilbudet i hjemmetjenesten

Publisert 8. februar 2021 - oppdatert 3. august 2023

Kartlegging i hjemmetjenesteprosjektet vårt viser variasjon i hvordan laboratoriearbeidet er organisert i hjemmetjenesten, noe som fører til ulikhet i tilbudet til innbyggerne i landet vårt. Derfor har vi sendt en henvendelse til Lokalt samarbeidsutvalg for legetjenesten (LSU) i kommunene, der vi ber dem sette hjemmetjenestens laboratoriearbeid på dagsorden.

Kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i hjemmetjenesten

I henvendelsen ber Noklus samarbeidsutvalget i alle kommuner om å drøfte hvilket analyserepertoar hjemmetjenesten i kommunen skal ha, ta rede på om laboratoriearbeidet er tilstrekkelig kvalitetssikret og understreke at det er avgjørende at laboratoriearbeidet utføres korrekt.

Satsningsområde i Omsorgsplan 2015/2020

En av satsningene i Omsorgsplan 2015/2020 har vært å bedre kvaliteten på laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten. Det gis årlige bevilgninger i statsbudsjettet for å finansiere et prosjekt der hjemmetjeneste-enheter kan få oppfølging fra Noklus i to år. I løpet av toårsperioden skal hver hjemmetjeneste-enhet ha fått på plass et kvalitetssystem for laboratorievirksomheten som utøves av de ansatte. Slik blir grunnlaget lagt for rutiner som sikrer korrekt prøvetaking og korrekte prøveresultat også etter prosjektperioden. Per nå har hjemmetjeneste-enheter i 11 av 19 tidligere fylker fått tilbud om å være med i prosjektet, og våren 2021 starter vi opp i tre nye fylker.

Anser det som nyttig å delta

Vår erfaring er at ansatte i hjemmetjenester i deltakende kommuner anser det som svært nyttig å få
prosedyrer og grunnleggende opplæring for laboratoriearbeidet de utfører, uansett omfang. Helsedirektoratet uttaler at de mener deltakelse er nyttig for hjemmetjenesten og de kommunale institusjonene, også etter at den statlige finansieringen er bortfalt.

Ikke alle kommuner takker ja

Ikke alle kommuner takker ja til å delta i prosjektet i utgangspunktet. Noen kommuner takker også nei til fortsatt deltakelse i Noklus etter endt to års statlig finansiert deltakelse. Begrunnelsen for ikke å delta er som oftest at hjemmetjenesten ikke utfører noe/mye laboratoriearbeid, eksempelvis at de ikke har analyseinstrument til å måle CRP, hemoglobin eller INR.

Usikkerhet om hva som defineres som laboratoriearbeid

Marit Steinsund,
koordinator for Noklus hjemmetjenesteprosjekt

Ifølge prosjektkoordinator i Noklus hjemmetjenesteprosjekt, Marit Steinsund, er det ikke alle som tenker på at også kapillær glukosemåling og prøvetaking og transport av urin og blodprøver er laboratoriearbeid. Hun påpeker at det er svært viktig at også dette utføres korrekt. 

"Feil utføring i denne fasen vil få følgefeil i resten av analyseringsprosessen, noe som kan få konsekvenser for pasientbehandlingen", sier Steinsund. "Derfor er det nødvendig at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er kvalitetssikret på samme måte som i sykehjem og ved legekontor. I dag deltar nesten alle legekontor og sykehjem i Noklus", avslutter hun.

Her kan du lese mer om hjemmetjenesteprosjektet.

Sist oppdatert: 03.08.2023 10:30:29