Statsbudsjettet

7,8 mill. kroner foreslått til hjemmetjenesteprosjektet

Publisert 7. oktober 2020 - oppdatert 7. oktober 2020

Foto: Shutterstock

Det er foreslått en bevilgning på 7,8 mill. kroner til prosjektet i statsbudsjettet for 2021. Måler er å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Mot slutten av 2020 vil 11 av landets tidligere 19 fylker ha fått tilbudet.

Stor laboratorievirksomhet og liten grad av kvalitetssikring
Det ble i 2014-2015 gjennomført et pilotprosjekt i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold som viste at det var stor laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, og at denne i liten grad var kvalitetssikret. Senere kartlegging av hjemmetjenesten i nye fylker har vist at funnene fra pilotprosjektet var representative, men at det varierer hvor stor laboratorievirksomhet de har. Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er økende fordi flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. Har man god kvalitet på laboratorievirksomheten i primærhelsetjenesten, bidrar dette til at pasientene får riktig diagnose og behandling. God laboratoriekvalitet kan også bidra til å unngå overdiagnostikk og overbehandling.

Hovedprosjektet ble igangsatt i 2016 - tilbud om to års statsfinansiert deltakelse
Dette er bakgrunnen for at det i 2016, som del av Omsorg 2020, ble bevilget midler til oppstart av selve hovedprosjektet for å kvalitetsforbedre laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, der målet er å inkludere hjemmetjenesten i hele landet. Tanken er at hver hjemmetjenesteenhet skal motta tjenester fra Noklus gratis i to år, for deretter å delta til selvkost. Dette konseptet er tidligere gjennomført for sykehjem med stor suksess, og ca. 910 sykehjem deltar i dag til selvkost.

Følgende fylker har fått tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus
Siden oppstart i 2016 har hjemmetjenesten i følgende fylker fått tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus. Først til pilotfylkene, Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold, dernest fulgte Vest-Agder og Rogaland inkludert kommunene sør i Hordaland som sokner til Helse Fonna, så Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal og Telemark. I 2019 kom turen til Trøndelag (nord), Buskerud og Asker og Bærum. Noklus blir tatt godt imot, og erfaringen er at de aller fleste takker ja til å delta.
I 2021 vil hjemmetjeneste – enheter i Aust-Agder, Oslo og Vestfold få tilbud om deltakelse.

Noklus utvikler og oppdaterer det faglige tilbudet til sykehjem og hjemmetjenesteenheter
For å gi både sykehjemmene og hjemmetjenesteenhetene et faglig godt nok tilbud også i koronatider, er det i 2020 utarbeidet nye og revidert e-læringskurs og revidert en rekke laboratorieprosedyrer.            

Noklus vil i 2021 fortsette med utvikling og oppdatering av laboratorieprosedyrer, vedlikehold og utvikling av e-læringskurs, samt utsendelse av preanalyse og kasuistikker.

 

 

Sist oppdatert: 07.10.2020 10:29:00