Høringssvar fra Noklus

Noklus støtter forslag om samarbeidsavtaler

Publisert 16. november 2020 - oppdatert 16. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i høst ut et forslag på høring, der de foreslår å legge til et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 6-2 første ledd. Forslaget innebærer å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester, og Noklus har nå sendt inn et høringssvar til dette.

Noklus støtter departementets forslag om endring i paragrafen, og har i sitt høringssvar lagt vekt på viktigheten av laboratoriearbeidet i slike samarbeidsavtaler. 

Forventningsavklaring i forhold til kompetanse

Det utføres laboratorietjenester i hele behandlingskjeden fra hjemmetjeneste, sykehjem, fastleger og til helseforetak, både når behandlingskjeden går mot mer spesialiserte tjenester og når pasienten skal tilbake til hjemmet. 

Noklus har fokus på at kvaliteten på laboratoriearbeidet skal være god, men for at pasientene skal behandles på rett nivå og motta rett behandling, er det også viktig at den faglige dialogen mellom tjenestenivåene er god. Ettersom stadig flere laboratorieanalyser kan utføres nær pasienten, stilles det krav til økt kompetanse hos de ansatte. Noklus påpeker i sitt høringssvar at det bør avklares mellom kommunene og helseforetakene hvilken kompetanse som forventes av de ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste.  

God laboratoriekvalitet bidrar til riktig diagnostikk og behandling

God kompetanse om laboratorietjenester i pasientnære situasjoner bidrar til å sikre riktig pasientbehandling og kan spare kommunen for betydelige kostnader knyttet til både prøvetaking, laboratorieutstyr og spart arbeidstid. God kvalitet på laboratoriearbeidet bidrar til riktig diagnostikk og behandling, slik at en unngår unødvendige konsultasjoner, henvisninger og sykehusinnleggelser. I tillegg kan god laboratorievirksomhet gjøre kommunene bedre rustet til å ta i mot utskrivingsklare pasienter, pasientene kan ligge kortere på sykehus/sykehjem, og sannsynligvis vil det bidra til færre reinnleggelser pga riktig oppfølging og behandling. 

Kvalitetssystem for deltakere i Noklus 

Deltakere i Noklus får et kontinuerlig kvalitetssystem for sin laboratorievirksomhet i form av lokale kurs, e-læringskurs, prosedyrer for laboratoriearbeidet, eksterne kvalitetskontroller og oppfølging fra lokale laboratoriekonsulenter. Tjenestene fra Noklus bidrar til gode rutiner for å ivareta og dokumentere den laboratoriemedisinske delen av behandlingskjeden. 

Dette som er beskrevet over er belyst i det innsendte høringssvaret fra Noklus, og støtter opp om viktigheten av laboratoriearbeidet i samarbeidet mellom kommuner og helseforetak.  

Sist oppdatert: 16.11.2020 08:46:28