Stor aktivitet i 2019 - nye satsinger i 2020

Stor aktivitet i 2019 - nye satsinger i 2020

Publisert 20. februar 2020 - oppdatert 24. februar 2020

Vi er godt i gang med våre aktiviteter i 2020, og har nye og spennende ting på blokken. Men først tar vi oss tid til et aldri så lite tilbakeblikk til 2019, der Noklus kan skilte med stor aktivitet på ulike arenaer i arbeidet med å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge.

Arbeid på flere fronter

Noklus arbeider på flere fronter når vi tar for oss samfunnsoppdraget vårt. Vi ivaretar deltakere fra alle deler av helsetjenesten, og har tilbud både til helsepersonell utenfor sykehus og helsepersonell ved sykehus- og private laboratorier. For helsepersonell utenfor sykehus tilbyr vi veiledning i laboratorievirksomhet og oppfølging av eksterne kontroller, vi tilbyr oppdaterte laboratorieprosedyrer, gir råd ved valg av analysemetode og instrument, og sørger for at deltakerne er oppdaterte på siste nytt i den laboratoriefaglige delen av helsetilbudet til befolkningen. For helsepersonell ved sykehus- og private laboratorier formidler vi eksterne kvalitetsvurderingsprogram fra en rekke eksterne kvalitetsvurderingsorganisasjoner. Vi tilbyr workshops, kurs og et årlig fagmøte innen medisinsk biokjemi rettet mot bioingeniører og spesialister.

Hvem deltar i Noklus?

Ved utgangen av 2019 hadde Noklus totalt rundt 3400 deltakere. 99 % av landets legekontor, 907 sykehjem, rundt 400 hjemmetjenesteenheter og 103 legevakter deltar i Noklus. Laboratorier innen fagspesialitetene immunologi transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi ved alle sykehus samt større private laboratorier er deltakere hos oss, rundt 200 totalt. I tillegg har vi deltakere fra utdanningsenheter, sykehus, forsvaret, helsestasjoner, oljeindustrien, bedriftshelsetjenester med flere.

Stor aktivitet

I løpet av 2019 har 54 % av våre deltakere blant helsepersonell utenfor sykehus hatt besøk av en våre laboratoriekonsulenter rundt om i landet. Noklus hovedkontor har hatt 50 utsendelser med over 40 000 forsendelser av eksternt kvalitetskontrollmateriale. Det er holdt 689 kurs med til sammen 7110 deltakere for helsepersonell utenfor sykehus, og det er gjennomført 19 500 e-læringskurs i laboratoriearbeid. 

Noklus

De rundt 200 deltakerne fra sykehus- og private laboratorier deltar på mellom 1 og 112 ulike EQA-program. På det årlige Fagmøtet innen medisinsk biokjemi i mars deltok rundt 120 bioingeniører og spesialister.

Vi tilbyr også opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling, og i 2019 lærte vi opp over 200 pasienter, til sammen har vi lært opp over 1500. Disse pasientene opplever lengre tid innenfor terapeutisk område, større kunnskap om sin sykdom, og større trygghet og frihet i hverdagen.

Deltakerne våre tilbys også objektiv og leverandøruavhengig informasjon om analytisk kvalitet og brukervennlighet til laboratorieutstyr. Det er Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) som står for dette, og de rapporterer om økt interesse for SKUP-utprøvinger fra instrumentleverandørene.

På blokken for 2020

I 2020 ønsker Noklus å arbeide for økt kontakt med allmennlegene, blant annet ved å tilby e-læringskurs tilpasset leger. Vi utvikler nå et e-læringskurs som tar for seg laboratorieprøver ved infeksjoner, og kurset er spesielt rettet mot leger i primærhelsetjenesten. I tillegg ønsker vi å få flere leger til å delta på kurs, og arbeider med å gjøre flere av kursene våre aktuelle for leger.

For sykehus- og private laboratorier ønsker Noklus å jobbe videre med å utvikle tilbudet til alle fagspesialiteter. Vi har flere prosjekter der vi i tett samarbeid med fagmiljøene setter fokus på ulike områder innen laboratoriemedisin. I tillegg ønsker vi å videreutvikle vårt nye program der pasientresultater brukes som ekstern kvalitetskontroll.

Årets tema for 2020/2021 er «Blod i avføring», og Noklus har opprettet en gruppe som skal bidra til økt kunnskap om dette temaet blant våre deltakere. Helsedirektoratet innfører et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft fra 2021.

Noklus har de siste årene hatt et spesielt fokus på diabetes (årets tema 2018/2019), og dette arbeidet vil videreføres også i 2020, blant annet pga. Helsedirektoratets pågående gjennomgang av rutiner for diagnostisering av svangerskapsdiabetes. 

Fra 2020 tilbyr SKUP også utprøvinger av systemer til kontinuerlig glukosemåling.

Samarbeid

Vi samarbeider med Helsedirektoratet, Fylkesmannen v/fylkeslegene, Folkehelseinstituttet, Antibiotikasenteret for primærmedisin, Pasientsikkerhetsprogrammet/Trygge hender 24-7 og Legemiddelverket. Noklus har mange kontaktpunkt med sine 3400 deltakere pga. sin desentraliserte oppbygging, og har en unik kanal for raskt å kunne formidle viktig informasjon, og bidra med kurs og veiledning innenfor nye satsningsområder som pekes ut i samarbeid med myndighetene. I tillegg bidrar vi med innlegg innen laboratoriefaglige tema og forskning på ulike konferanser rundt i landet, og har stand der vi informerer om Noklus sitt tilbud generelt og aktuelle fokusområder spesielt. Videre samarbeider vi tett med internasjonale eksterne kvalitetsvurderingsorganisasjoner og deltar aktivt i ulike fora som jobber med å utvikle kvalitetsforbedrende tiltak for sykehus og private laboratorier.

Sist oppdatert: 24.02.2020 09:06:01