Ny anbefaling for kvalitetssikring av PNA glukoseinstrumenter i sykehus

Ny anbefaling for PNA glukoseinstrumenter i sykehus

Publisert 11. mai 2022 - oppdatert 11. mai 2022

Pasientnær analysering (PNA) gir mulighet for raskere prøvesvar, diagnose og behandling enn ved tradisjonell analysering i store medisinske laboratorier. En kartlegging sendt fra Noklus til sykehuslaboratoriene, tydeliggjorde et behov for en nasjonal anbefaling for kvalitetssikring av glukoseanalysen og -instrumentene som brukes pasientnært på sykehus. Denne anbefalingen er nå publisert.

Pasientnær analysering (PNA) øker i omfang

Noklus utførte i mars 2019 en kartlegging av PNA utstyr ved norske sykehus. Der kom det fram at alle sykehusene som besvarte kartleggingen utfører glukoseanalyser pasientnært.


Pasientnær analysering, definisjon: 

«Analysering som utføres i nærheten av eller der pasienten befinner seg,

med et resultat som kan danne grunnlag for mulig behandlingsendring”.


For å få en bedre oversikt over rutiner og kvalitetssikring av glukoseanalysen utført pasientnært, ble det sendt ut en ny kartlegging som bare omhandlet glukose. Totalt kom det inn svar fra 54 ulike sykehuslaboratorier.

Det var store ulikheter i rutiner for anskaffelse, opplæring, vedlikehold og drift av glukoseinstrumenter. Svarene tydeliggjorde et behov for en nasjonal anbefaling for kvalitetssikring av glukoseanalysen og glukoseinstrumentene som brukes pasientnært på sykehus.


Tverrfaglig arbeidsgruppe opprettet for å utarbeide anbefalinger 

Noklus satte ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en anbefaling for kvalitetssikring av glukoseinstrumenter som brukes pasientnært ved sykehus. I tillegg til Noklus bestod gruppen av overlege ved Oslo universitetssykehus og PNA-koordinatorer ved St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus og Sørlandet sykehus Kristiansand.

Anbefalingen bygger på resultater fra kartlegging av rutiner i laboratoriene, retningslinjer, litteratursøk, gruppeoppgave i fagmøte for Sykehus- og private laboratorier våren 2020 og erfaringer fra ulike PNA-koordinatorer.

Anbefalingen har vært til høring hos aktuelle organisasjoner og fora: NSMB, Noklus kontaktpersoner innen medisinsk biokjemi, BFI og ekspertgruppen i Noklus innen medisinsk biokjemi, og til noen sykehusavdelinger som benytter glukoseanalyser pasientnært.


Et verktøy for sykehusavdelingene 

Anbefalingen er ment som et verktøy for avdelingene på sykehus som bruker glukoseinstrumenter pasientnært, men ansvaret for implementering av anbefalingen i avdelingene må legges til fagansvarlig eller PNA koordinator ved hovedlaboratoriet.

Anbefalingen ligger på hjemmesiden vår: Helsepersonell sykehus- og private laboratorier

 

Sist oppdatert: 11.05.2022 09:21:13