Stortinget har bevilget 7,8 millioner til hjemmetjenesteprosjektet

Stortinget har bevilget 7,8 millioner til hjemmetjenesteprosjektet

Publisert 19. desember 2022 - oppdatert 19. desember 2022

Stortinget har vedtatt forslaget om å bevilge 7.8 mill kroner til Noklus på Statsbudsjettet for 2023. I innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen står det bl.a. at man ønsker å fortsette bevilgningene til Noklus hjemmetjenesteprosjekt "for å videre- og sluttføre det viktige nasjonale arbeidet med å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten".

Vi er veldig glade for at bevilgningen ble vedtatt slik at vi kan fortsette det viktige arbeidet med å bedre laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesten", sier prosjektleder Siri Fauli.

Prosjektet sto uten bevilgning i fjorårets statsbudsjett før alle landets hjemmetjenester hadde fått tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus.

Målet med prosjektet er å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret.

Gledelig at bevilgningen er tatt inn igjen

Etter at bevilgningen ble tatt ut av statsbudsjettet for 2022, har Noklus jobbet for å få dette inn igjen. Det er derfor gledelig at det for 2023 er foreslått 7,8 millioner kroner til hjemmetjenesteprosjektet.

«Bevilgningen på statsbudsjettet for 2023 vil føre til at hjemmetjenesteenheter i Innlandet og tidligere Finnmark kan få tilbud om å delta i Noklus neste år, og at hjemmetjenesten i Aust-Agder, Oslo og Vestfold kan fortsette sin gratis-periode ut 2023. Vårt mål er at laboratorievirksomheten i alle landets hjemmetjenester skal kvalitetssikres, da det er ekstra viktig med god laboratoriekvalitet for å kunne behandle flere og sykere eldre i hjemmene», forteller prosjektleder Siri Fauli.

Bakgrunnen for oppstart av hjemmetjenesteprosjektet

Det ble i 2014-2015 gjennomført et pilotprosjekt i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold som viste at det var stor laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, og at denne i liten grad var kvalitetssikret. Senere kartlegging av hjemmetjenesten i nye fylker har vist at funnene fra pilotprosjektet var representative, men at det varierer hvor stor laboratorievirksomhet de har.

Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er økende fordi flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. Har man god kvalitet på laboratorievirksomheten i primærhelsetjenesten, bidrar dette til at pasientene får riktig diagnose og behandling. God laboratoriekvalitet kan også bidra til å unngå overdiagnostikk og overbehandling.

Tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus

Dette er bakgrunnen for at det i 2016, som del av Omsorg 2020, ble bevilget midler til oppstart av selve hovedprosjektet for å kvalitetsforbedre laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, der målet er å inkludere hjemmetjenesten i hele landet. Tanken er at hver hjemmetjenesteenhet skal motta tjenester fra Noklus gratis i to år, for deretter å delta til selvkost. Prosjektet har så langt vært en suksess ved at flesteparten deltar videre. 

Innlandet og Finnmark kan nå få tilbud om gratis deltakelse

Siden oppstart i 2016 har hjemmetjenesten i følgende fylker fått tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus. Først til pilotfylkene, Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold, dernest fulgte Vest-Agder og Rogaland inkludert kommunene sør i Hordaland som sokner til Helse Fonna, så Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal og Telemark, så Trøndelag (nord), Buskerud og Asker og Bærum.  I 2019 kom turen til Aust-Agder, Oslo og Vestfold.

Noklus blir tatt godt imot, og erfaringen er at de aller fleste takker ja til å delta, og også fortsette til selvkost etter gratisperioden. Koronapandemien førte til at arbeidet med kvalitetsforbedring av hjemmetjenesten ble betydelig forsinket.   

I 2022 skulle hjemmetjenesteenheter i Innlandet og tidligere Finnmark få tilbud om deltakelse, men dette er blitt ett år forsinket da bevilgningen falt ut av statsbudsjettet for 2022. Bevilgningen for 2023 vil også føre til at hjemmetjenesten i Aust-Agder, Oslo og Vestfold kan fortsette sin gratis-periode.

Fortsetter å utvikle det faglige tilbudet til sykehjem og hjemmetjenesteenheter

For å gi både sykehjemmene og hjemmetjenesteenhetene et faglig godt nok tilbud, er det viktig med nye og oppdaterte e-læringskurs og oppdaterte laboratorieprosedyrer.            

Noklus vil i 2023 fortsette med utvikling og oppdatering av laboratorieprosedyrer, vedlikehold og utvikling av e-læringskurs, samt utsendelse av kasuistikker.

 

 

Sist oppdatert: 19.12.2022 14:55:05