Noklus på konferanser i regi av statsforvalterne - økt fokus på laboratoriekvalitet

Noklus på konferanser i regi av statsforvalterne - økt fokus på laboratoriekvalitet

Publisert 4. november 2022 - oppdatert 4. november 2022

Stadig oftere deltar Noklus med innlegg eller stand på kommuneoverlegemøter og helse- og omsorgskonferanser i regi av statsforvalterne. Så langt i år har Noklus vært til stede på de fleste av disse møtene arrangert rundt om i Norge, noe økonomi- og markedssjef i Noklus, Siri Fauli, er svært glad for. "Det er svært gledelig at statsforvalterne ser verdien av god laboratoriekvalitet, og at kommunehelsetjenesten blir bedre kjent med Noklus sine tjenester slik at flere bruker dem."

Hvorfor er god laboratoriekvalitet så viktig?

Laboratorieprøver har en sentral rolle i kommunehelsetjenesten sin virksomhet. Korrekt bruk av laboratorieprøver ved diagnostikk og oppfølging av infeksjoner kan bidra til å redusere unødig bruk av antibiotika. I kommunehelsetjenesten må en ha tilgang til tilstrekkelig laboratorieutstyr, og personale som har kunnskap om prøvetaking (blod og urin) og som vet hvordan analysene skal utføres. Systemer som sikrer at laboratorievirksomheten følger gjeldende anbefalinger, må også være på plass. Derfor er det viktig at nøkkelpersoner som kommuneoverleger og helse- og omsorgsledere er kjent med Noklus sine tjenester, slik at disse tjenestene blir benyttet og bidrar til kompetanseheving i laboratoriearbeidet. Dette er med på å bedre pasientsikkerheten.

Myndighetene har løftet laboratoriefaget opp på agendaen

Gjennom bevilgninger over statsbudsjettet til Noklus sitt sykehjems- og hjemmetjenesteprosjekt har myndighetene vist at de satser på god laboratoriekvalitet i pleie og omsorgstjenesten. I dag er nesten alle sykehjem og over halvparten av hjemmetjenestene deltakere i Noklus. Ifølge økonomi- og markedssjef i Noklus, Siri Fauli, har myndighetenes satsing også bidratt til å gi Noklus innpass på kommuneoverlegemøter og helse- og omsorgskonferanser i regi av statsforvalterne.

"Det er jo viktig at de som har ansvaret for kommunehelsetjenesten også er informert om hva deltakere i Noklus har tilgang til av kompetansehevende verktøy, og bidrar til mer bevisstgjøring på viktigheten av laboratorietjenestene og betydningen av god kvalitet innen laboratorievirksomhetene som drives lokalt", sier Siri Fauli.

Verktøy til å oppfylle Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Noklus har cirka 3600 deltakere. Nesten alle fastlegekontor, sykehjem og en stadig økende andel av hjemmetjenesten deltar i Noklus. Dette gir dem tilgang til et kontinuerlig kvalitetsforbedringssystem for sin laboratorievirksomhet, og får de verktøyene som trengs for å oppfylle Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Hver enhet får tilbud om lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid, oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringskurs og informasjon om analyseutstyr. Kvaliteten på analysevirksomheten følges jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding og bistand ved behov for å bedre kvaliteten.

Stort behov for opplæring i laboratoriearbeid

Det er et stort behov for opplæring i laboratoriearbeid, fordi ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem bare unntaksvis har hatt laboratoriefag i sin grunnutdannelse. Hyppig utskifting av personale gjør også at det er spesielt viktig med kontinuerlig opplæring. Noklus har erfart at enhetslederes innstilling til å sette av tid til opplæring og faglig oppdatering, har mye å si for bruken av tjenestene som Noklus tilbyr. Derfor er det ekstra viktig at Noklus får informert kommunehelsetjenesten om Noklus' sin verktøykasse, slik at de kan videreformidle til enhetsledere lokalt at Noklus har et komplett opplegg som de kan ta i bruk overfor sine ansatte.

Noklus holdt innlegg på statforvalterens samling i Nordland

Flere og flere statsforvalterne rydder plass til temaet laboratoriekvalitet på sine konferanser, og Noklus er svært glad for muligheten til å løfte laboratoriefaglige spørsmål opp på agendaen. Ett eksempel på dette er da laboratorierådgiverne Marianne F. Kletteng og Barbro Henriksen fra Noklus Bodø holdt innlegg på statsforvalteren i Nordland sin samling tidligere i høst. I innlegget fortalte de om hvilke tjenester Noklus tilbyr sine deltakere, med fokus på god kvalitet på laboratorievirksomheten. Ved å bruke våre tjenester har virksomhetene verktøy til å oppfylle Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 23 kommuner fra Nordland fylke var representert.

Marianne og Barbro var svært fornøyde etter konferansen; 

«Vi er så takknemlige for at vi får innpass på slike møtesteder, slik at vi kan informere om de gode verktøyene Noklus tilbyr, som f.eks. opplæringsplan, laboratorieprosedyrer og e-læringskurs. Vi håper at konferansedeltakerne tar dette med seg hjem til sin kommune og løfter fram viktigheten av god kvalitet og gode kvalitetssystemer», sier Marianne F. Kletteng.
Sist oppdatert: 04.11.2022 11:45:09