Statsbudsjettet: Forslag om å avvikle bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet

Forslag om å avvikle bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet for 2022

Publisert 13. oktober 2021 - oppdatert 13. oktober 2021

Det er i statsbudsjettet for 2022 foreslått å avvikle en bevilgning på 7,8 mill. kroner til hjemmetjenesteprosjektet. Målet i prosjektet har vært å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, før overgang til deltakelse til selvkost, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Hvis bevilgningen blir avviklet, vil 10 av 19 tidligere fylker motta bare delvis, eller ikke motta, noen subsidiert kompetanseheving på hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Det vil resultere i en betydelig skjevfordeling når de resterende fylkene nå selv må betale for noe andre har fått gratis.

Stor laboratorievirksomhet som i liten grad av kvalitetssikres

God kvalitet på laboratorievirksomheten i primærhelsetjenesten bidrar til at pasientene får riktig diagnose og behandling, og til at risiko for overdiagnostikk og overbehandling reduseres. I 2014-2015 viste en kartlegging gjennomført av Noklus en uventet stor laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, som i liten grad var kvalitetssikret. De fleste ansatte i hjemmetjenesten er sykepleiere og helsefagarbeidere uten laboratoriearbeid i sin fagutdanning, og som svært sjelden eller aldri fikk kursing i laboratoriearbeid. Det manglet også skriftlige avtaler om omfang av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten.

Hovedprosjektet ble igangsatt i 2016 - tilbud om to års statsfinansiert deltakelse

I 2016 ble det bevilget midler til oppstart av hjemmetjenesteprosjektet, der målet er å inkludere og kvalitetssikre laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten i hele landet. Hver hjemmetjenesteenhet mottar tjenester fra Noklus gratis i to år, for deretter å delta til selvkost. Dette konseptet er tidligere gjennomført for sykehjem med stor suksess, og ca. 900 sykehjem deltar i dag til selvkost. Prosjektet rulles gradvis ut i landet, og hastigheten har vært bestemt av bevilgningen.

Fem fylker har ennå ikke fått tilbud

Siden oppstarten har ni tidligere fylker gjennomført hele perioden med statsfinansiert betaling, fem fylker, Agder (Aust), Buskerud, Asker og Bærum, Oslo, Trøndelag (Nord) og Vestfold, er i gang med sin gratisperiode, mens fylkene Innlandet (Hedmark og Oppland), Finnmark, Hordaland og Akershus, ikke har fått anledning til å starte.

Konsekvenser av avvikling av bevilgningen

Erfaring fra arbeidet med hjemmetjenesten er at før Noklus starter arbeidet lokalt, er det en manglende forståelse i kommunal ledelse for at det er et kompetansebehov innen det laboratoriefaglige, og hvor viktig denne kompetansen er for pasientsikkerhet og behandling.

Hjemmetjenesten i Innlandet, Finnmark, Hordaland og Akershus har ennå ikke mottatt tilbud om toårig gratis periode. Noklus har erfaring med at tilbud om deltakelse til selvkost uten en forutgående gratisperiode, innebærer at det kun er en mindre andel og de mest motiverte som deltar.

Hjemmetjenesteprosjektet har så langt vært en suksess ved at de fleste hjemmetjenesteenheter deltar videre til selvkost i de fylkene Noklus har gitt tjenester i den toårige gratisperioden. Det er imidlertid en risiko for at mange hjemmetjenester i fylker som er inne i sin gratisperiode ikke vil fortsette til selvkost dersom finanseringen uventet forsvinner, da de ikke har avsatt midler i sine budsjetter til dette før ved et senere tidspunkt, og heller ikke helt har utnyttet eller fått erfaring med hele Noklus sitt tjenestetilbud.

Konsekvensene av at bevilgningen bortfaller vil derfor være at deler av landet sannsynligvis ikke får kvalitetsforbedret laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten, som vil gi ulik kvalitet på tjenestene.

Konsekvenser for det faglige tilbudet til sykehjem og hjemmetjenesteenheter

I tillegg til fysiske kurs, opplæring og veiledning, har en viktig aktivitet i hjemmetjenesteprosjektet vært å utarbeide e-læringskurs spesielt tilpasset hjemmetjeneste og sykehjem, der det er et kontinuerlig stort opplæringsbehov pga. mange ansatte og høy turnover. Under pandemien har dette arbeidet hatt høy prioritet, og svært mange har gjennomført våre e-læringskurs; i 2020 var det ca. 26 000 gjennomførte e-læringskurs. Hvis bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet avvikles, er det lite trolig at tilbudet med e-læringskurs kan opprettholdes, oppdateres eller videreutvikles. Dette kan også ramme de som allerede er med til selvkost.

Sist oppdatert: 13.10.2021 09:53:40