Sykepleierstudenter gis fri tilgang til Noklus e-læringskurs ut året

Sykepleierstudenter gis fri tilgang til Noklus e-læringskurs ut året

Publisert 27. mars 2020 - oppdatert 27. mars 2020

Vi tilbyr alle sykepleierstudenter fri tilgang til e-læringskurs og laboratorieprosedyrer ut 2020, slik at studentene ved mangel på helsepersonell kan stille best mulig forberedt til den laboratoriefaglige delen av tjeneste i helsevesenet.

Dette tilbudet gjør leder i Noklus, Sverre Sandberg, rede for i et intervju i Sykepleien "Tilbyr sykepleierstudenter gratis kurs i å ta blodprøver".

Det er et stort behov for flere hender ute i primær- og spesialisthelsetjenesten, og Noklus mener at det er sannsynlig at sykepleierstudenter må læres opp i laboratorievirksomhet og stille til tjeneste ved mangel på helsepersonell grunnet sykdom eller karantene.

Studiesteder som ønsker å benytte seg av tilbudet må ta kontakt med Noklus på noklus@noklus.no. Studiestedet blir da tildelt brukernavn og passord som gir tilgang til e-læringskurs og laboratorieprosedyrer.

Noklus har vært i kontakt med leder av Nasjonalt fagorgan for sykepleie, Marit Kirkevold, i forbindelse med dette, og hun anbefaler studiestedene å ta imot tilbudet.

E-læringskursene  

Noklus har utviklet ulike kurs i laboratoriearbeid som er egnet til bruk for sykepleierstudenter. E-læringskursene dekker temaene venøs blodprøvetaking, kapillær blodprøvetaking, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. I tillegg har vi kurs som omhandler urin; urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser. Det tar mellom 15-45 minutter å gjennomføre ett kurs. Noklus anbefaler e-læringskursene til alle som gjør laboratoriearbeid. Fullførte e-læringskurs dokumenteres med kursbevis. Laboratorieprosedyrene omfatter prøvetaking, generelt laboratoriearbeid og analyseprosedyrer.

Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierutdanningen

I "Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning" som gjelder fra studieåret 2020-2021, er tema som biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling tatt med under kapittelet "Læringsutbytte for kompetanseområdet helse, sykdom og sykepleie".  Det er også tatt med et punkt om at kandidaten skal kunne beherske relevant medisinsk teknisk utstyr. Noklus er svært glad for at denne forskriften løfter laboratoriefag inn i sykepleierutdanningen, og mener dette er et viktig bidrag til å bedre kvaliteten på laboratorievirksomheten.

 

Sist oppdatert: 27.03.2020 10:52:56