Fag i fokus 1-24: En bærekraftig helsetjeneste

Fag i fokus: En bærekraftig helsetjeneste

Publisert 19. februar 2024 - oppdatert 19. februar 2024

Det siste e-læringskurset til Noklus heter "Bærekraft på legekontoret". Bærekraft er et begrep som er veldig "in", men hva betyr det? Enkelt sagt er det å overlate verden i like god stand til neste generasjon som da vi mottok den. Hva innebærer dette for oss som drifter helsevesenet?


Fag i fokus nr. 1/2024: En bærekraftig helsetjeneste

Av laboratorierådgivere i Noklus Drammen; Hildegunn Aas, Anne-Sissel Saure, Cathrine Berget Bottolfs og Kristine Müller Fagerholt.

Det snakkes om fastlegekrise og sykepleierflukt, samtidig som den store eldrebølgen skyller over oss og etterspørselen av helsetjenester øker. Prognosene sier at frem mot 2030/2040 vil eldre øke i både antall og andel. Dette skjer samtidig som antallet i arbeidsfør alder synker.

Ser vi dette i sammenheng med at Norge ligger på toppen i Europa i ressursbruk til helse- og omsorgstjenestene, står vi ovenfor en stor utfordring. I nyhetsbildet hører vi ofte at Norges helsetjeneste er truet og at ressursene ikke brukes godt nok. Alt dette står dårlig i stil med en bærekraftig utvikling.

Årets første "Fag i fokus" setter søkelys på bærekraft i helsetjenesten.

Årets første "Fag i fokus" setter søkelys på bærekraft i helsetjenesten.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Vi ser også at befolkningen blir mer opptatt av egen helse.

Vi har større forventninger og krav til hva helsevesenet skal levere. I 2018 ble resultatene fra en større undersøkelse om overdiagnostikk med svar fra over 1500 leger lagt frem. Press fra pasienter og pårørende ble pekt på som en av hovedårsakene til overdiagnostikk i helsetjenesten.  

Mange ønsker en sjekk på at alt er ok, uten kunnskap om fallgruvene ved «bare en sjekk». Informasjon om mulige tilstander og undersøkelser er lett tilgjengelig og kan legge et press på behandlere om å ta prøver for sikkerhets skyld. Vi som profesjonell part har et ansvar for å informere pasientene og begrense unødvendig bruk av helsevesenet. For hver lille test som bestilles har det ringvirkninger i resten av helsevesenet.

Figur 1: Referanseområde for friske personer

Figur 1: Referanseområde for friske personer

Det er også viktig å huske at referanseområdet for laboratorieprøver som regel er definert slik at bare 95 % av de som er friske får verdier innenfor normalen.

Det betyr at 5 % vil få verdier utenfor referanseområdet, selv om de er friske. Jo flere prøver, jo større fare for avvikende svar som ikke kan relateres til sykdom. Dette kan bli en kilde til unødig bekymring, og i verste fall føre til en overdiagnostikk og overbehandling.

Økt bevisstgjøring på å ikke utrede og behandle for mye

Både i Norge og internasjonalt er det økt oppmerksomhet på å redusere utredning og behandling som ikke er nødvendig. Samtidig må en være oppmerksom på den hårfine balansen mellom å gjøre nok, men ikke for mye. Flere kampanjer er startet opp: "Gjør kloke valg", "Ikke stikk meg uten grunn" osv.

Det er laget enkle, konkrete anbefalinger både for pasient og leger. Dette for å bevisstgjøre både helsepersonell og pasientene om at "mer er ikke alltid bedre". Anbefalingene skal dekke et "minste felles multiplum" for voksne pasienter med gitte problemstillinger, og være til hjelp for å unngå at viktige tilstander overses. Listene skal ikke dekke alle eventualiteter, da en slik tilnærming ville medføre betydelig over-rekvirering. Legen må fortsatt i hvert enkelt tilfelle, på bakgrunn av kjennskap til pasienten, vurdere behovet for å legge til (eller trekke fra) analyser.

Legeforeningens "Gjør kloke valg" kampanje er et eksempel på dette.

  • Unngå å bestille prøver uten at indikasjonen for prøven er tydelig og svaret vil ha konsekvens for videre oppfølging og behandling.
  • Unngå å bestille analyse av vitamin D hos personer uten økt risiko for vitamin D mangel.
  • Unngå å teste for matvareallergi dersom din sykehistorie ikke gir begrunnet mistanke om at du har allergi.
  • Unngå å ta CRP og hurtigtest for streptokokk A før pasienten har blitt vurdert av lege.
  • Unngå bruk av antibiotika ved asymptomatisk bakteriuri hos eldre.
  • Unngå test for okkult blod i avføringen ved andre indikasjoner enn mistanke om kolorektal kreft.
  • Unngå å rutinemessig rekvirere fritt T3 og fritt T4 ved utredning for tyreoideasykdom og ved oppfølging av pasienter med primær hypotyreose. TSH er tilstrekkelig i de fleste tilfeller.

Fokus på en bærekraftig helsetjeneste blir viktig i årene som kommer, alle ledd må involveres og pasientene må informeres. Dette er en felles dugnad og vi har alle et ansvar.

Ønsker du mer kunnskap?

Foto: Colourbox/Aleksandra Sabelskaia

Foto: Colourbox/Aleksandra Sabelskaia

Sist oppdatert: 19.02.2024 10:46:54