Fag i fokus 4-23: Digital kommunikasjon - fikk vi en gave fra pandemien?

Fag i fokus: Digital kommunikasjon - fikk vi en gave fra pandemien?

Publisert 20. september 2023 - oppdatert 20. september 2023

Pandemien ga den digitale kommunikasjonen en «boost», og i løpet av bare noen uker var dette den nye måten å samhandle på.
Kan vi ta med oss det vi lærte og bruke det som en ressurs for å tilby enda bedre tjenester?

Fag i fokus nr. 4/2023: Digital kommunikasjon - fikk vi en gave fra pandemien? 


Av Turid Aasland Dahle, laboratorierådgiver, Noklus Stavanger


Fysiske veiledningsmøter med gode faglige diskusjoner er en viktig del av Noklus sin kjernevirksomhet. Å møtes ansikt-til-ansikt har vært den tradisjonelle måten for laboratorierådgiverne å utføre veiledning på.

Da pandemien rammet oss, endret hverdagen seg radikalt. Veiledning og kursvirksomhet var begrenset, og på samme måte som resten av samfunnet måtte vi tenke nytt. 

De digitale mulighetene som lenge hadde vært tilgjengelige, men få hadde brukt, måtte plutselig og over natten læres. Situasjonen var uvant, og for mange var det knyttet både skepsis og vegring til å møtes digitalt.

"Hører dere meg nå?"

Både ansatte i Noklus og mange av våre deltakere manglet en digital plattform for å arrangere digitale møter. Når vi etter hvert landet på en plattform som var egnet, opplevde mange tekniske utfordringer i forhold til lyd og bilde. Setningen “Hører dere meg nå?” ble en gjenganger, og mange ga uttrykk for at de mistet den gode samhandlingen som oppstår når man er fysisk til stede.

I løpet av våren 2022 beveget vi oss sakte men sikkert tilbake til den ordinære hverdagen. I etterkant har det vært mye snakk om utfordringene knyttet til de digitale møtene, men enda viktigere er det at vi tar med oss gevinsten av det vi lærte i denne perioden.

Gjennom prøving og feiling har vi gjort oss gode erfaringer. I løpet av de to siste årene har det skjedd store fremskritt i muligheten for digital samhandling. For å ivareta sikkerheten har blant annet Microsoft utviklet egne funksjoner som er tilpasset sykehus og andre helsetjenester.

 

Effektivt og fleksibelt er fordeler mange trekker frem 

Mange gir uttrykk for at de digitale møtene har flere fordeler. I en global og nasjonal sammenheng har det vært mye snakk om den positive effekten med tanke på klima og miljø. Norge har som mål å kutte utslipp av klimagasser med minst 55 % innen 2030. Reduksjon i deler av vår reisevirksomhet kan være et godt bidrag.

Det råder ingen tvil om at deltakere i Noklus ofte har en hektisk hverdag. For mange kan digitale møter være mer effektive og gi større fleksibilitet. En digital faglunsj eller en kort undervisning om et konkret tema kan være en effektiv måte å øke kompetansen blant de ansatte. På den måten når vi ut til mange og kan ha repeterte undervisninger for å sikre et tidspunkt som passer for alle.

Ved behov for opplæring av nyansatte, eller dersom det er utnevnt ny kontaktperson, har vi erfart at veiledning på Teams kan være til stor hjelp. Ved hjelp av skjermdeling kan vi enkelt navigere oss gjennom Noklus sine verktøy og gi en grundig innføring i vårt tilbud.

Kan vi si som Ole Brumm: "Ja takk, begge deler", og skape en god balanse mellom det digitale og fysiske?

Kan vi skape balanse mellom det digitale og fysiske? Foto: Colourbox

Kan vi skape balanse mellom det digitale og fysiske? Foto: Colourbox

Kommunale helsetjenester har digitalt utstyr tilgjengelig

For å kunne bygge videre på den digitale møtevirksomheten er vi avhengige av at begge parter har utstyr tilgjengelig. Høsten 2022 utførte Noklus en kartlegging for å se om legekontor, sykehjem, hjemmetjeneste og andre som mottar tjenester fra Noklus har PC med høyttaler/mikrofon og ev. kamera tilgjengelig. Vi spurte også om de hadde et rom hvor de kunne delta i møte uforstyrret.

Kartleggingen viste at utstyr og lokaler for digital møtevirksomhet er tilgjengelig ved 94 % av sykehjemmene og 99 % av hjemmetjenestene. Dette harmonerer bra med vår oppfatning av at den kommunale helsetjenesten etter hvert har god erfaring med digital møtevirksomhet. De fleste gir uttrykk for at deltakelse i et digitalt møte er uproblematisk.

I allmennpraksis er utstyret mindre tilgjengelig. Ca. 50 % av legekontorene har PC med kamera og høyttaler/mikrofon og et lokale som er egnet for videomøte. Noen har presisert at utstyret kun er tilgjengelig på legens kontor og derfor bare kan benyttes i enkelte tidsrom.

 

Store forskjeller mellom nord og sør 

I kommunehelsetjenesten er tilgangen til utstyr stort sett den samme over hele landet, men for allmennpraksis viste det seg å være store forskjeller. I Nord og Midt-Norge svarte 96 % av legekontorene at de har utstyr og egnet lokale for å kunne delta i digitale møter, mens det i Sør, Vest og Østlandet var under 50 % som hadde tilgang til dette.

Større avstander nord i landet kan kanskje være en medvirkende årsak til disse forskjellene. Noe av det positive med muligheten for å gjennomføre digitale møter er jo uten tvil at møter eller undervisning enkelt kan avholdes uten lang reisevei.

"Det enkle er ofte det beste"

Tilgang til utstyr kan kanskje relateres til behov og hvilken arbeidssituasjon man er i, som igjen vil påvirke hvilke erfaringer den enkelte har.

Husk at deltakelse i et digitalt møte ikke krever store forkunnskaper. Du kommer langt med enkelt utstyr og tilgang til en nettleser.

Pandemien var et gjennombrudd for den digitale kommunikasjonen og har gitt oss muligheten til å forbedre våre tjenester. Det råder ingen tvil om at vi i fremtiden er både fysisk og digital.

Kanskje vi snakkes på Teams?

Med enkelt utstyr og tilgang til nettleser kan vi kommunisere med hverandre digitalt. Foto: Noklus

Med enkelt utstyr og tilgang til nettleser kan vi kommunisere med hverandre digitalt. Foto: Noklus

Sist oppdatert: 20.09.2023 09:43:36