Fag i fokus 3-23: Helsesekretær mer sentral ved diabeteskontroller på Fromreide legesenter

Helsesekretær mer sentral ved diabeteskontroller på Fromreide legesenter

Publisert 9. juni 2023 - oppdatert 14. desember 2023

I årets tredje utgave av "Fag i fokus" deler fastlege ved Fromreide legesenter sine erfaringer med å organisere diabeteskontrollene på en ny og mer oversiktlig måte. Blant annet har helsesekretæren fått en mer sentral rolle.

Fag i fokus nr. 3/2023: Helsesekretær mer sentral ved diabeteskontroller

Av Runar Mulelid, fastlege/spesialist i allmennmedisin ved Fromreide legesenter og allmennlege ved Norsk diabetesregister for voksne.

Ved Fromreide legesenter på Askøy får alle diabetespasienter tilbud om årskontroll der helsesekretær og fastlege gjør hver sin del av arbeidet. Helsesekretær utfører de fleste undersøkelsene og fyller ut Noklus diabetesskjema, mens fastlegen får mer tid til samtale med pasienten, og bedre oversikt til å gjøre nødvendige medisinske vurderinger. Erfaringen vår er at denne måten å organisere arbeidet på gir bedre oversikt og kvalitet i diabetesoppfølgingen.

Følger opp 150-200 diabetespasienter

Type 2 diabetes er en sykdom som er godt kjent på alle fastlegekontor, med ca. 250 000 pasienter på landsbasis. Mens diabetes type 1 i hovedsak følges opp i spesialisthelsetjenesten, får de fleste pasienter med type 2 diabetes sine kontroller hos fastlegen. Ved Fromreide legesenter følger vi opp et sted mellom 150 og 200 diabetespasienter.

Behov for bedre oversikt

Mange pasienter med samme diagnose gir mulighet til å bli god på sykdommen, men kan også gjøre det vanskeligere å opprettholde oversikt og kvalitet i arbeidet. Ved vårt legesenter måtte vi erkjenne at diabetesoppfølgingen ble for uoversiktlig. Vi opplevde at det var vanskelig å holde fokus på diabetessykdommen, og erfarte at denne ofte «druknet» i de andre helseplagene pasientene hadde. Dessuten var vi ikke gode nok til å gjennomføre de prosedyrene som er anbefalt ved oppfølging av diabetes. Særlig gjaldt dette AKR-målinger og fotundersøkelser, og vi hadde ikke tilstrekkelig oversikt over om pasientene gjennomførte øyebunnsundersøkelse hos øyelege. 

Ny organisering - deler på arbeidet ved diabeteskontrollene

For oss ble løsningen å organisere diabetesoppfølgingen annerledes. Vi gikk inn for å klare å tilby årskontroll til alle diabetespasientene, og la en plan for hvordan dette kunne gjennomføres. Én av helsesekretærene ønsket å bidra ekstra i diabetesoppfølgingen, og hun ble gitt opplæring, bl.a. med deltakelse på et nettbasert kurs om diabetes.

Etter inspirasjon fra andre valgte vi måneden etter pasientens bursdagsmåned som tidspunkt for årskontroll. Vi fastholder ikke dette absolutt, men erfarer at det er greit å ha et noenlunde fast system å gå etter. I starten brukte helsesekretæren noe tid på å gå gjennom listene over diabetespasientene våre, og begynte å kalle dem inn til årskontroll. Etter hvert har det hele gått seg til ved at vi oftest setter pasientene opp til årskontroll når vi planlegger neste konsultasjon og ser at denne blir omkring den tiden pasienten har bursdag. I tillegg går helsesekretæren fra tid til annen gjennom diabeteslistene, for å sikre at alle får tilbudet.

Årskontrollene blir i hovedsak gjennomført på tirsdag formiddag, siden vi da har noe mer medarbeiderressurs enn ellers (tre medarbeidere mot to de andre dagene). Årskontrollene legger imidlertid bare beslag på en mindre del av kapasiteten til den ekstra medarbeideren vi har den dagen.

Både til helsesekretær og lege

Når pasienten kommer til årskontroll, hentes vedkommende først inn til helsesekretær. I løpet av ca 15 minutter måler helsesekretæren HbA1c, AKR, blodtrykk og vekt, gjennomfører fotundersøkelse (inspeksjon, puls og monofilament) og fyller ut Noklus diabetesskjema. Når hun ferdigstiller skjemaet, lages det automatisk et resymé i pasientens journal.

Pasienten venter deretter på gangen til legen er klar. Før pasienten hentes inn kan legen se gjennom resymeet fra diabetesskjemaet og få indikasjon på hva som fungerer godt, og hva det kan være nødvendig å fokusere ekstra på.

Fordi helsesekretær har utført de fleste undersøkelsene, får legen bedre tid til å snakke med pasienten om sykdommen og det som kan være utfordrende. I praksis opplever vi at legekonsultasjonene ofte går raskere enn de gjorde tidligere da legen gjorde kontrollen alene. Det oppleves lettere å holde fokus på diabetes-sykdommen siden pasientene vet at det er en årskontroll for diabetes de er på.

Fastlegene på senteret opplever at den nye organiseringen gir klart bedre oversikt og kvalitet i diabetesoppfølgingen. Erfaringen jeg personlig har gjort meg, er at jeg tidligere ikke hadde så god kontroll på disse pasientene som jeg trodde. På grunn av den nye organiseringen og bruk av Noklus diabetesskjema har vi oppdaget pasienter som har hatt diabetes i mange år uten noen gang å ha vært til øyelege. Vi har også funnet pasienter med betydelig svekket sensibilitet på føttene som vi tidligere ikke har vært klar over, og ser at en overraskende stor andel av diabetespasientene har forhøyet AKR-verdi.

Fastlege og artikkelforfatter Runar Muelid i samtale med pasient ved årskontrollen. Foto: Kristin Risa.

Positivt og givende med nye arbeidsoppgaver

Helsesekretæren gir tilbakemelding om at hun synes det er positivt med nye arbeidsoppgaver, at hun opplever diabeteskontrollene som givende og at det tidsmessig bare utgjør en liten del av jobben. Vi opplever at pasientene setter pris på at vi fokuserer mer på diabetessykdommen, og at faste årskontroller også hjelper dem til å få bedre oversikt over egen helsetilstand.

Sist oppdatert: 14.12.2023 13:57:07