72 % av 450 helsestasjoner og skolehelsetjenester har laboratorievirksomhet

72 % av 450 helsestasjoner og skolehelsetjenester har laboratorievirksomhet

Publisert 4. juli 2023 - oppdatert 4. juli 2023

En kartlegging Noklus har gjort av laboratorievirksomhet ved helsestasjoner og skolehelsetjenester, viser at de har en betydelig laboratorievirksomhet. «Noklus vil arbeide for å kunne tilby også disse helsetjenestene deltakelse i Noklus, etter modell fra sykehjems- og hjemmetjenesteprosjektet», forteller prosjektleder i Noklus, Siri Fauli.

Et repertoar av elleve ulike analyser

Kartleggingen ble gjennomført høsten 2022, og blant de 450 helsestasjoner og skolehelsetjenester som svarte, kom det frem at 72 % av dem hadde laboratorievirksomhet. Repertoaret består av elleve ulike analyser, hvorav graviditetstest, klamydia og urinstrimmeltest (utført i enheten) er de hyppigst brukte. Andelen med laboratorievirksomhet varierer avhengig av type helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Omtrent alle helsestasjoner for svangerskap og barsel og for ungdom hadde laboratorievirksomhet, mens tilsvarende var det kun hver fjerde skolehelsetjeneste for barnetrinnet som hadde laboratorievirksomhet.

Stort behov for opplæring

Kartleggingen viser at det er et stort behov for opplæring i laboratoriearbeid fordi ansatte ved helsestasjoner og i skolehelsetjenesten bare unntaksvis har hatt laboratoriefag i sin grunnutdannelse, og aldri eller sjelden har vært på kurs i laboratoriearbeid.

Uansett om man har utdannelse innen laboratoriearbeid eller ikke, bør ansatte som har arbeidsoppgaver knyttet til laboratoriearbeid, ha mulighet til jevnlig å delta på kurs, ha tilbud om kontinuerlig oppfølging og ha interne rutiner og retningslinjer å forholde seg til. Kartleggingen viste at 76 % av de som svarte, aldri hadde vært på kurs, og 20 % hadde vært på kurs sjeldnere enn én gang i året.

Hvorfor er god laboratoriekvalitet så viktig?

Laboratorieprøver har en sentral rolle i kommunehelsetjenesten sin virksomhet. For å ha og opprettholde god laboratoriekvalitet må man sørge for at de ansatte innen helsestasjoner og skolehelsetjenester får jevnlig opplæring, at man har gode interne rutiner og kvalitetskontroll av analyseinstrumenter.

God laboratoriekvalitet gjør at man unngår unødvendige konsultasjoner, behandlinger, henvisninger og sykehusinnleggelser, noe som også er bra sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Siri Fauli var prosjektleder for sykehjemsprosjektet, og er nå prosjektleder for det pågående hjemmetjenesteprosjektet. 

Det kan oppstå feil både før, under og etter analyseringen

Anne Lise Ramsvig er bioingeniør og seksjonsleder for "Kurs og veiledning" i Noklus, og samarbeidet med Siri om kartleggingen blant helsestasjoner og skolehelsetjenester. Hun understreker nødvendigheten av opplæring, og det å delta i et kvalitetssystem, fordi det kan være lett å trå feil.

Det er mye som kan skje både før, under og etter analyseringen, som gjør at prøveresultatet påvirkes. Her følger to blant veldig mange eksempler: 1) Skal man for eksempel måle hemoglobin på en gravid person, kan feil prøvetakingsteknikk gi feil resultat. Vi har sett eksempler på at gravide feilaktig har blitt henvist til spesialisthelsetjenesten fordi hemoglobinverdien ble falsk for lav målt med kapillær blodprøve. 2) Ved urinstrimmelundersøkelse kan det skje feil i flere trinn; ved prøvetaking (utført av pasienten selv), ved prøveoppbevaring eller ved analysering. Urinprøven bør tas fra morgenurin, og det bør ikke gå mer enn to timer før den undersøkes. En konsekvens kan bli oppvekst av bakterier og prøve som er uegnet til dyrkning.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjelder også laboratoriearbeid. Gjennom arbeidsgivers deltakelse i Noklus, har helsepersonell mulighet til blant annet å delta på lokalt kurs i laboratoriearbeid, de har tilgang på oppdaterte laboratorieprosedyrer, e-læringskurs, veiledning fra laboratorierådgiverne i Noklus og informasjon om analyseutstyr. Kvaliteten på analysevirksomheten følges jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding og bistand ved behov for å bedre kvaliteten. Ved å ta i bruk disse verktøyene vil arbeidsgiver kunne møte kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I dag er det kun 30 helsestasjoner som deltar i Noklus.

Erfaring fra sykehjems- og hjemmetjenesteprosjektene

Noklus har per i dag 3500 deltakere blant legekontor, sykehuslaboratorier, sykehjem, hjemmetjenesteenheter, utdanningsinstitusjoner med flere. 

99 % av alle legekontor har deltatt frivillig i 30 år. I perioden 2007-2012 gjennomførte vi et prosjekt der alle sykehjem i Norge fikk tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus. Siri forteller at prosjektet ble svært vellykket fordi de aller fleste av sykehjemmene ble bevisstgjort på betydningen av god laboratoriekvalitet og valgte å fortsette som deltakere i Noklus til selvkost etter at gratisperioden på to år var over. Per i dag deltar 97,4 % av sykehjemmene i Noklus, forteller Siri.

Sykehjemsprosjektet ga oss en god modell for hvordan vi kan gå frem for å kunne tilby de som har laboratorievirksomhet et godt og trygt opplegg for sin virksomhet. Vi har fulgt samme modell for å inkludere hjemmetjenesteenheter i Noklus, og per nå er 500 hjemmetjenesteenheter blitt deltakere i Noklus. Vi erfarer at de ansatte er positive og svært glade for å kunne få opplæring og delta på kurs, i tillegg melder de om at de får en opplevelse av økt status for yrket sitt. I tiden fremover vil vi arbeide for å kunne gi helsestasjoner og skolehelsetjenester med laboratorievirksomhet samme tilbud som for sykehjem, og hjemmetjenesteenheter.

Alle virksomheter som utfører laboratorieanalyser, kan bli deltaker i Noklus. Ønsker du å bli deltaker? Her finner du informasjon om hvordan du går frem.

Sist oppdatert: 04.07.2023 09:45:23