Hjemmetjenesteprosjektet nærmer seg mål - kartlegging i de siste fylkene er i gang

Hjemmetjenesteprosjektet - kartlegging i de siste fylkene er i gang

Publisert 21. september 2023 - oppdatert 21. september 2023

I disse dager sendes det ut en spørreundersøkelse for å kartlegge laboratorievirksomheten til hjemmetjenesteenheter i kommunene i tidligere Hordaland, unntatt kommunene i Sunnhordland i Vestland fylke, og til hjemmetjenesteenheter i tidligere Akershus (Follo og Romerike) i Viken fylke. Dermed er Noklus i gang med siste og avsluttende etappe i prosjektet med å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statsfinansiert deltakelse i Noklus.

Hjemmetjenesteprosjektet har vært en suksess

Hjemmetjenesteprosjektet i regi av Noklus startet opp i 2014 og er en del av Omsorgsplan 2015/2020. Målet er at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten kvalitetssikres, og at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen. Når vi nå ruller ut kartlegging og dernest tilbud til hjemmetjenesteenheter i resten av Vestland og Viken, er vi kommet til siste fase av dette prosjektet. Inkludering av disse siste hjemmetjenesteenhetene avhenger av at prosjektet får midler over statsbudsjettet som legges frem senere i høst. Kommunene i Sunnhordland har tidligere fått dette tilbudet. 

Velger å fortsette sin deltakelse i Noklus

Prosjektleder Siri Fauli er svært fornøyd med at de fleste som har fått to års statsfinansiert deltakelse velger å fortsette sin deltakelse i Noklus. Per i dag deltar 82 % av hjemmetjenestene i de fylkene som har fått tilbud om deltakelse gjennom prosjektet. Hun understreker at en statlig finansiert periode på to år har vist seg nødvendig for at virksomhetene skal bli bevisstgjorte behovet for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomheten og bli kjent med Noklus sine tjenester, før de selv velger å delta til selvkost. Per nå har vi 450 hjemmetjenester med i Noklus som selvstendige deltakere, i tillegg deltar cirka 110 hjemmetjenesteenheter i Noklus sammen med lokalt sykehjem

Prosjektleder Siri Fauli (bilde) er stolt over hva vi har oppnådd med prosjektet, og ser frem til nå å gå i gang med de siste fylkene.

Når vi nå får gitt de siste fylkene tilbud om deltakelse, vil det innebære at alle hjemmetjenesteenhetene har fått samme tilbud om kompetanseheving og tilgang til samme kvalitetssystem over hele landet. Dette vil bidra til en likeverdig tjeneste, med samme gode kvalitet uavhengig av hvor man er i landet.

Kommer pasientene til gode

Å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten gir bedre pasientsikkerhet. God laboratoriekvalitet bidrar til at man unngår unødvendige konsultasjoner, behandlinger, henvisninger og sykehusinnleggelser. Dette er jo også bra ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, forteller Siri. Hun er likevel klar på at noe av det som har gjort mest inntrykk, er mottakelsen Noklus har fått fra de ansatte i hjemmetjenesten. 

Det har vært veldig givende å få videreformidlet fra våre laboratorierådgivere hva deltakelse i Noklus har betydd for ansatte i hjemmetjenesten. Det å få delta på kurs og få oppfølging av en laboratorierådgiver, har hatt stor betydning for mange. I tillegg setter de pris på å ha tilgang til oppdaterte laboratorieprosedyrer, og å kunne ta e-læringskurs når det passer sånn i arbeidstiden.

Drahjelp fra Helsedirektoratet og statsforvalterne

Noklus har fått uvurderlig hjelp fra Helsedirektoratet, som både har sendt brev til de ulike kommunene med anbefaling om å delta i prosjektet, og til å fortsette deltakelsen i Noklus etter statlig finansiert periode. I tillegg har statsforvalterne spilt en betydelig rolle for vår spredning av laboratoriefaglig kunnskap, idet de har invitert Noklus til å holde innlegg og ha stand på samlinger og konferanser der helsemyndigheter lokalt har vært til stede. Dette har ført til at kommuneledelsen har blitt bevisstgjort på betydning av laboratoriekvalitet, og at det har blitt lettere å få kommunene med i prosjektet.

Her kan du lese mer om prosjektet - Hjemmetjenesteprosjektet

Sist oppdatert: 21.09.2023 07:02:47