På innsiden: Historien om å bedre laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesteenheter

På innsiden: Historien om å bedre laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesteenheter

Publisert 4. oktober 2022 - oppdatert 20. september 2023

Alle virksomheter som utfører medisinske laboratorieundersøkelser er velkommen til å delta i Noklus. Ikke alle deler av helsevesenet er kjent med hva vi tilbyr, og at dette er et tilbud de faktisk kan ha nytte av.
I serien vår "På innsiden" retter vi denne gang søkelyset på hjemmetjenesteenheter som deltakere i Noklus. Du får historien om hvordan disse ble deltakere i Noklus, og et innblikk i hva deltakelse i Noklus betyr for Hjemmetjenester Vest i Sarpsborg. 

Behov for å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten

I 2014 startet Noklus opp hjemmetjenesteprosjektet, med mål om at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten kvalitetssikres, og at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen.

Vi hadde erfaring fra de foregående årene med prosjektet med å inkludere sykehjemmene som deltakere i Noklus, og lærte blant annet fra dette at det også foregår en del laboratoriearbeid i hjemmetjenesten.

På samme måte som sykehjemmene fikk tilbud om toårig statsfinansiert deltakelse, skulle hjemmetjenester også få dette, som del av Omsorgsplan 2015/2020. 

Noklus starter med kartlegging

I oppstarten ble det gjort en kartlegging i aktuelle fylker, og denne viste at nesten alle hjemmetjenesteenhetene hadde laboratorievirksomhet med repertoar tilnærmet det som sykehjemmene har. Kartleggingen viste også at dette laboratoriearbeidet i liten grad var kvalitetssikret.

Det kom også fram at de fleste kommunene ikke hadde laget en skriftlig plan, i samarbeid med kommuneoverlege/fastlege, for hvilken laboratorievirksomhet hjemmetjenesten skal ha, og hvem som kan rekvirere laboratorieprøver som skal tas i hjemmet. Prosedyrer for laboratoriearbeidet var sjelden dokumentert, og det var et stort potensial for forbedring når det gjaldt transport og oppbevaring av prøver.

Lokale kurs og oppfølging av laboratorierådgiver

Alle hjemmetjenesteenhetene som er blitt inkludert i Noklus, har først fått lokale kurs tilpasset sin enhet. På kursene skapes det en forståelse for at også laboratoriearbeidet må kvalitetssikres, og at feil kan skje dersom man ikke utfører prosedyrene korrekt. Mange av de ansatte i hjemmetjenesten har aldri hatt laboratoriefag i sin grunnutdannelse, og de har heller ikke hatt kurs i laboratoriearbeid.

Laboratorierådgivere som har holdt kurs for denne gruppen deltakere, kan fortelle om takknemlige kursdeltakere som har fått mange «aha-opplevelser» underveis i kursene.

Kursene er både teoretiske og praktiske, og deltakerne gir tilbakemelding om at de har fått en bedre forståelse for laboratoriearbeidet de utfører, og viktigheten av å få en god opplæring og følge prosedyrene. Deltakerne synes kursene er både kjekke og nyttige.

I etterkant av kursene får deltakerne veiledningsbesøk av laboratorierådgiveren, i tillegg til at de har tilgang til prosedyrer, e-læringskurs m.m.

Dere kan lese mer om både prosjektet og de forbedringer vi har sett etter deltakelse i Noklus i følgende artikkel fra Utposten 1-2019: Laboratoriefaglig løft for hjemmetjenesten

Hjemmetjenester Vest i Sarpsborg er godt fornøyd med deltakelse i Noklus

Tidligere i år snakket vi med Caroline Berby, som inntil nylig jobbet på Hjemmetjenester Vest i Sarpsborg, for å høre hvordan de opplever deltakelsen i Noklus. Denne hjemmetjenesten så selv behovet for å kvalitetssikre laboratoriearbeidet, og meldte seg inn i Noklus før fylket deres var en del av hjemmetjenesteprosjektet.

Caroline var laboratorieansvarlig fra 2019 og fram til hun gikk over i ny jobb i år, og er godt kjent med hjelpemidlene fra Noklus. Hun jobbet som fagsykepleier, og hadde dermed ansvaret for opplæringen på virksomheten.

Caroline forteller at de er veldig fornøyd med å delta i Noklus. «Deltakelsen bidrar til å ha fokus på å utføre ting riktig, vi kan få undervisning av Noklus, og det er nyttig å ha faglige diskusjoner om laboratoriearbeidet».

Hjemmetjenesteenheten har gjort noen endringer som følge av deltakelsen i Noklus, blant annet har de nå laboratoriearbeid som en del av opplæringsplanen. «I tillegg må alle ha gjennomført e-læringskursene for å kunne utføre laboratoriearbeid hos oss», forteller Caroline.

Når hun blir spurt om hva som har vært det mest positive med å bli deltaker i Noklus, trekker hun først fram det at laboratorierådgiverne kommer og har undervisning for dem. «Ved lokale kurs er laboratorierådgivere fleksible i forhold til hva vi ønsker å lære mer om, og vi kan kombinere teori og praksis. Kursene er relevant for det vi trenger. Det er viktig for å kunne være faglig oppdatert. Vi kan være trygge på at kvaliteten på det vi gjør er bra»

De er også fornøyde med det som finnes på «Min side». «Vi synes det er enkelt å bruke de hjelpemidlene som er tilgjengelige, og spesielt e-læringskursene er veldig nyttige."

Tidligere i år snakket vi med sykepleier Caroline Bergby, som fortalte hvorfor hennes arbeidsplass er fornøyd med deltakelse i Noklus. Foto: Privat

Tidligere i år snakket vi med sykepleier Caroline Bergby, som fortalte hvorfor hennes arbeidsplass er fornøyd med deltakelse i Noklus. Foto: Privat

Hjemmetjenesteprosjektet har vært en suksess

Etter en toårig statsfinansiert deltakelse, ser de fleste hjemmetjenesteenhetene behovet og viktigheten av god laboratoriekvalitet, og de velger å fortsette sin deltakelse i Noklus. Prosjektet har derfor så langt vært en suksess ved at flesteparten deltar videre, og per nå har vi i underkant av 400 hjemmetjenester med i Noklus som selvstendige deltakere. I tillegg er en del hjemmetjenesteenheter tilknyttet sykehjem, og deltar sammen med sykehjemmet i Noklus.  

Den statsfinansierte bevilgningen ble tatt bort 1. januar 2022, men vi håper at denne vil komme inn igjen i det nye statsbudsjettet, slik at også de resterende fylkene kan få samme tilbud som resten av landet. 

 

Vårt mål er at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten skal kvalitetssikres,

da det er ekstra viktig med god laboratoriekvalitet for å kunne behandle flere og sykere eldre i hjemmene. 


Dette var en titt på innsiden av Noklus, for å vise hvilket tilbud vi har til landets hjemmetjenester. Kanskje du jobber i en hjemmetjeneste og tenker at deltakelse i Noklus hadde vært nyttig for dere? Da er du velkommen til å ta en prat med våre laboratorierådgivere. Trykk her for kontaktinformasjon.

Sist oppdatert: 20.09.2023 11:36:28