Hvordan er rutinene for pre- og postanalyse?

Hvordan er rutinene for pre- og postanalyse?

Publisert 27. juni 2024 - oppdatert 27. juni 2024

Årlig gjennomfører Noklus en teoretisk utsendelse som sendes elektronisk, og som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. Underveis i utsendelsen kommer Noklus’ gjeldende anbefalinger og informasjon om hva Noklus kan tilby/hjelpe deltakeren med.

Tema for årets utsendelse var «Behandling av prøveresultater», med hovedvekt på sporbarhet av prøver, og overføring av resultater til journal. Utsendelsen gikk til 2 912 deltakere, og vi mottok svar fra 1 363 deltakere.


Hvorfor sender Noklus ut teoretisk utsendelse?

Hensikten med den teoretiske utsendelsen er å forbedre kvaliteten i den pre- og postanalytiske delen av analyseprosessen. Utsendelsen kan brukes som et verktøy for å kartlegge hvilke rutiner man har i virksomheten, samt opplyse og gi grunnlag til diskusjon om viktige fokusområder. 

Tilbakemeldingene på utsendelsen gis i en rapport som deltakerne får i innboksen på "Min side". Denne rapporten inneholder tilbakemelding på egne svar, inkludert gjeldende retningslinjer og anbefalinger.

Noklus bruker den enkelte deltakers svar for å innlede til kommunikasjon og veiledning, da vi får bedre kjennskap til hvilke rutiner og kunnskap deltakeren har om den pre- og postanalytiske delen av analyseprosessen.

Deltakere som ikke svarer, får en anonymisert rapport med gjeldende retningslinjer og anbefalinger som de kan bruke i sitt forbedringsarbeid.

Utklipp fra tilbakemeldingsrapport til deltaker.

Utklipp fra tilbakemeldingsrapport til deltaker.

Sporbarhet

Det er viktig at prøver er sporbare, slik at det er mulig å følge en prøve fra den blir rekvirert til resultatet er rapportert til rekvirent. Sporbarhet gjør det enklere å oppklare misforståelser og rette opp i eventuelle feil. Prøvetakingstidspunkt og prøvetakers initialer må noteres på rekvisisjon/journal/prøverør.

Signere for prøvetakingstidspunkt
Over halvparten av deltakerne som svarte på årets utsendelse, hadde tilfredsstillende praksis med hensyn til signering av prøvetaking og notering av prøvetakingstidspunkt. Men det var også noen som oppga at de verken signerer eller noterer prøvetakingstidspunkt. Dette så ut til å gjelde spesielt ved notering av prøvetakingstidspunkt for kapillære prøver.

Det kom også frem i utsendelsen at det var usikkerhet rundt hvilket tidspunkt som ble registrert. Det var ikke nødvendigvis tidspunkt for prøvetaking, men like gjerne analysetidspunkt, rekvisisjonstidspunkt eller tidspunkt for journalføring.

Flere analyseinstrumenter har funksjon for å legge inn pasient-ID
Et nyttig hjelpemiddel for å sikre sporbarhet for prøver, er å registrere pasient-ID på analyseinstrumenter med mulighet for dette. Man vil da ha anledning til å gå tilbake til instrumentet og hente ut informasjon om prøven dersom det dukker opp spørsmål i ettertid. Nesten halvparten av deltakerne svarte at de har instrumenter hvor det kan legges inn pasient-ID, men at de ikke benytter seg av muligheten. Begrunnelsen for ikke å gjøre dette fordeler seg ganske jevnt mellom at de ikke har tid, ikke vet hvordan det gjøres eller synes det er unødvendig.

 

Resultatoverføring og avvik

Gode rutiner ved overføring av prøveresultater fra instrument til pasientjournal er viktig for å sikre rett svar til rett pasient. Helsepersonell har et personlig lovpålagt ansvar for å føre journal i samsvar med god yrkespraksis. Alle som utfører analyse av pasientprøver har ansvar for at alle resultater rapporteres i rett pasientjournal. Ved formidling av prøveresultat over telefon, bør prøveresultatet gjentas for å unngå feil. For å sikre at riktig resultat føres inn riktig i journal fra et midlertidig notat på en lapp eller i en bok, må det være notert navn og fødselsnummer (11 siffer) sammen med prøveresultatet.

Foto: Noklus

Foto: Noklus

Feil med pasientprøver kan få alvorlige konsekvenser og kan være vanskelige å oppdage. Det er viktig å kontrollere uventede svar før resultatet rapporteres videre til lege, for å eliminere preanalytiske feil. Bruk da gjerne skjema "Sjekkliste ved uventet pasientresultat" og "Vurdering av avvikende resultat fra laboratorieundersøkelser". Disse finner dere ved å logge inn på " Min side", se Laboratorieprosedyrer >Se alle laboratorieprosedyrer>Skjema og sjekklister>Andre skjema og sjekklister. Det er viktig å ha gode rutiner for når lege skal kontaktes.

Gode rutiner er viktig for pasientsikkerheten

Gode systemer for jevnlig å kontrollere og loggføre at alt fungerer som det skal, er viktig for pasientsikkerheten. I veilederen til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er det poengtert at en bør ha gode rutiner for:

  • behandling av avvik og uønskede hendelser
  • plan for forbedringsarbeid, gjennomføring og oppfølging av resultater
  • opplæring og bruk av faglige prosedyrer
  • beskrive og følge opp arbeidsoppgaver med særlig risiko

 

Hvordan ble dine resultater? 

Deltakere i Noklus kan lese sine tilbakemeldinger ved å logge seg inn på "Min side" og åpne Innboks. De som ikke besvarte undersøkelsen har fått en anonymisert resultatrapport.

Les tilbakemeldingene som er gitt i rapportene og bruk dem til kvalitetsforbedring i egen virksomhet!

Sist oppdatert: 27.06.2024 12:31:17