På innsiden: Kan det være så vanskelig å få sendt en kontrollprøve fra utlandet?

På innsiden: Kan det være så vanskelig å få sendt en kontrollprøve fra utlandet?

Publisert 16. mai 2023 - oppdatert 16. mai 2023

"Det viste seg å bli stadig vanskeligere", sier en smilende seksjonsleder for sykehus- og private laboratorier (SPL), Anne Elisabeth Solsvik. Seksjonen driver med mye spennende, men det som har skapt mest hodebry de siste årene, har vært at kontrollprøver sendt fra europeiske EQA-organisasjoner direkte til laboratorier rundt om i Norge, enten kom for sent frem for analysering, eller ikke kom frem i det hele tatt. Men nå har Noklus tatt grep. Bli med på innsiden av seksjonen som har ansvaret for deltakerne våre fra sykehus- og private laboratorier.

Laboratorieprøvene skal frem - og i tide til at man kan analysere dem

Noklus har rundt 200 deltakere fra sykehus- og private laboratorier i Norge, og en av hovedoppgavene til seksjonen er å formidle kontrollprogram for ekstern kvalitetsvurdering (EQA) til disse deltakerne. Selv tilbyr Noklus rundt 25 ulike egenproduserte program, men siden Norge er et lite land, og enkelte analyser utføres av få laboratorier, formidler Noklus EQA-program fra 24 ulike europeiske EQA-organisasjoner. Blant disse er Labquality i Finland vår største leverandør. Slik er det mulig for våre deltakere å melde seg på program for ekstern kvalitetsvurdering for de aller fleste analysene laboratoriene utfører. Noklus formidler rundt 1000 ulike EQA-program til norske deltakere.

Forklarlige og uforklarlige skjær i sjøen

I tillegg til endrede rutiner i Posten Norge er det en rekke utfordringer når mange kontrollpakker skal krysse landegrensene. Ifølge seksjonsleder Anne Elisabeth Solsvik finnes det i noen tilfeller ingen god forklaring på at pakkene ikke når frem, mens det i andre tilfeller er nokså klart hva det er som forårsaker problemer.

Vi erfarer at det har betydning at Norge ikke er med i EU. Når vi i tillegg måtte forholde oss til ulike importregler, eksportregler, Brexit og Covid-19-pandemien, ble situasjonen veldig uforutsigbar.

En av de uforklarlige "pakke-på-avveie"-historiene kommer her (illustrert ved bildet til høyre): En kontrollprøve som ble sendt med ekspressbud fra UKNEQAS i Birmingham til St. Olavs hospital i Trondheim, krysset Atlanteren, og var til sammen innom seks ulike land før den endelig nådde frem, ni dager for sent. Prøven var da ødelagt og ubrukelig.

Alle kontroller fra Labquality i Finland sendes med ekspressbud direkte til hovedkontoret i Bergen

Fra 1. januar i år tok Noklus grep. I samarbeid med Labquality prøver Noklus ut en ny ordning der alle prøver fra Finland sendes med ekspressbud til Noklus sitt hovedkontor i Bergen. Der pakkes prøvene om, og blir sendt av gårde til deltakerne i Norge som har meldt seg på det aktuelle programmet.  Ifølge Anne Elisabeth har den nye ordningen så langt fungert veldig bra.

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og vi er veldig glade for å ha fått på plass denne avtalen med Labquality. Det ser ut som de aller fleste pakkene nå kommer frem til laboratoriene innen tidsfristen.

 

På bildet i toppen av saken er Maren Eriksen, Brith Helen Bjelkarøy og Marianne Risa i gang med en slik ompakking.

Påmelding til EQA-program - seksjonens viktigste oppgave

Når ompakking og forsendelser går som de skal, kan de ansatte ved seksjonen konsentrere seg om sykehuslaboratorienes påmelding til EQA-program, som ifølge Anne Elisabeth er en av seksjonens viktigste oppgaver. En stor jobb for seksjonen er den årlige oppdateringen av hvilke program deltakerne ønsker å være påmeldt det påfølgende året. Deltakerne får hver høst tilsendt en oversikt over programmene de er påmeldt, og kan deretter gjøre endringer og sende en samlet påmelding til Noklus som dekker påmelding til alle EQA-organisasjoner de ønsker å motta prøver fra. IT-seksjonen hos Noklus jobber parallelt med å forbedre dataløsningen som benyttes, både for å lette vårt og laboratorienes arbeid.

Ofte vet deltakerne hvilke program de ønsker å delta i, og da er jobben vår å formidle påmelding til den aktuelle EQA-organisasjonen. Andre ganger har laboratoriet satt opp en ny analyse, og ber oss om å finne et EQA-program av god kvalitet blant de europeiske leverandørene. Det er alltid nok å gjøre på seksjonen, men når selve hovedpåmeldingen til EQA-program pågår, er dette blant de periodene der arbeidsmengden "topper seg".

Svarene på kontrollprøvene får deltakerne direkte fra de ulike EQA-organisasjonene, og på "Min side" på www.noklus.no, dersom det er et program Noklus tilbyr. Slik får deltakerne sammenlignet sine resultater med andre som bruker samme metode, eller med fasit, og kan vurdere om svaret ligger innenfor akseptable grenser. 

Årlig fagmøte innen medisinsk biokjemi

Hvert år arrangerer seksjonen et fagmøte innen medisinsk biokjemi rettet mot helsepersonell ved sykehus- og private laboratorier. Neste år har fagmøtet 30-årsjubileum, og er i årenes løp blitt en populær møteplass for våre deltakere - med nettverksbygging og faglig påfyll. Fagmøtet består av en workshop og et hovedmøte, og programinnholdet bestemmes av en ekspertgruppe som er tilknyttet Noklus. Medlemmene i ekspertgruppen kjenner godt til hva som rører seg rundt på laboratorier innen medisinsk biokjemi, og det er svært nyttig når programinnholdet skal fastsettes. Arbeidet med fagmøtet starter hvert år i september, mens selve møtet arrangeres i mars påfølgende år.

Prosjektarbeid, hematologikurs og artikkelskriving

Det pågår også mye spennende på seksjonen utenom formidling av EQA-program og det årlige fagmøtet. Seksjonen dekker fagområdene mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi og medisinsk biokjemi, og samarbeider tett med laboratoriene om ulike kvalitetsforbedringsprosjekt. Seksjonen er også med på å arrangere hematologikurs, i samarbeid med representanter fra ulike sykehuslaboratorier. Hanne Eknes Puntervoll, Gunn Berit Berge Kristensen og Anne Elisabeth Solsvik skriver også artikler til ulike fagtidsskrift.

Gunn Berit Berge Kristensen foran en spent forsamling på årets Fagmøte.

Noklus Patient Median (NOPAM) - et nytt verktøy i verktøykassen

Noklus tilbyr i dag deltakelse i Percentiler- og Flaggerprogrammene, som er et verktøy for å overvåke analysekvalitet for rundt 40 ulike analyser i medisinske laboratorier. Programmet er internasjonalt med over 100 deltakere fra hele verden. Anne Elisabeth forteller at det nå pågår et spennende arbeid med utvikling av et helt nytt program kalt "NOPAM" - Noklus Patient Median, som skal erstatte Percentiler og Flaggerprogrammene og har mange nye funksjoner. 

NOPAM blir et viktig verktøy for norske laboratorier, det blir mer dynamisk og vil tilby daglig monitorering. Vi gleder oss til å lansere dette nye programmet. som etter planen skal være ferdig mot slutten av 2023.

Holdbarhetsdatabase

På Noklus sin hjemmeside finnes i dag resultater fra mange holdbarhetsforsøk utført i norske laboratorier. Dette er et resultat av et prosjekt med deltakere fra ulike deler av fagmiljøet. Det ble også utarbeidet en protokoll og maler som kan brukes når man gjennomfører holdbarhetsforsøk. Hensikten med at norske laboratorier samarbeider med Noklus om dette og lignende prosjekter er å dele både arbeid og kunnskap. Her finner du mer informasjon om holdbarhetsdatabasen.

Deltakerne bruker maler for å legge inn sine resultater. Dernest sender de resultatene til Noklus, som legger dataene inn i databasen - slik at de blir tilgjengelig for andre deltakere. Dette er en erfaringsutveksling som kan gjøre livet lettere for andre. Så langt er over 100 forsøk lagt inn.

En helt vanlig dag på jobben

"En helt vanlig dag består av mye kommunikasjon med deltakere og EQA-organisasjoner. De aller fleste henvendelser kommer per e-post. Det kan dreie seg om problemer med en forsendelse, spørsmål om et program eller problemer med en analyse. Ved sistnevnte prøver vi å samarbeide med deltaker for å finne ut hva som er problemet. Vi vet kanskje om andre med samme utfordring, eventuelt kan vi ta problemstillingen videre til utlandet. I tillegg har vi møter tilknyttet ulike problemstillinger til jobben vår, fokuset vårt er hele tiden å diskutere hva som kan gjøres bedre for at tjenestene våre til deltakerne kan forbedres."

Hva er det viktigste SPL formidler til sine deltakere?

"I tillegg til å formidle de beste EQA-programmene til våre deltakere, ønsker vi også å bli bedre til å formidle hvordan resultatene fra ekstern kvalitetskontroll kan brukes i laboratorienes kvalitetsarbeid, og gi råd til laboratoriene slik at energien brukes på de rette tingene."

Hva gjør dere stresset?

"Når forsendelser fra utlandet ikke kommer frem", sier Anne Elisabeth med et smil. "Men det har vi forhåpentligvis funnet en god løsning på for program fra vår viktigste samarbeidspartner i Finland, og vi ser ikke bort fra at denne ordningen i fremtiden kan utvides til å omfatte program fra flere av våre samarbeidspartnere".

På bildet er seksjonen samlet, med unntak av kontormedarbeider Maren Eriksen. Fra venstre faglig koordinator Hanne Eknes Puntervoll, seksjonsleder Anne Elisabeth Solsvik, faglig koordinator Gunn Berit Berge Kristensen, avdelingsingeniør Marianne Risa og regnskapskonsulent Brith Helen Bjelkarøy.

Sist oppdatert: 16.05.2023 09:00:15