Pre- og postanalytisk utsendelse 2023

Hvordan er rutinene for pre- og postanalyse?

Publisert 15. august 2023 - oppdatert 31. august 2023

Årlig gjennomfører Noklus en elektronisk utsendelse (spørreskjema) som omhandler det som skjer med laboratorieprøver før og etter analysering. Utsendelsen kan brukes som et verktøy for å kartlegge hvilke rutiner man har i virksomheten. Underveis i spørreskjemaet kommer Noklus’ gjeldende anbefalinger og informasjon om hva Noklus kan tilby/hjelpe deltakeren med.

Tema for årets utsendelse var forberedelse til prøvetaking, pasientidentifikasjon og merking av prøver. Utsendelsen gikk til 2910 deltakere, og vi mottok svar fra 1 701 deltakere.


Hvorfor sender Noklus ut spørreskjemaet?

Deltakerne kan bruke tilbakemeldingene i sitt arbeid med kvalitetsforbedring av egne rutiner på arbeidsplassen. Tilbakemeldingene gis i en rapport som deltakerne får i innboksen på "Min side", og denne rapporten inneholder tilbakemelding på egne svar, inkludert gjeldende retningslinjer og anbefalinger.

Svarene gir også Noklus en pekepinn på deltakernes rutiner og kunnskap om den pre- og postanalytiske delen av prøveprosessen. Vi får dermed kjennskap til om det er noe vi må fokusere ekstra på i vår kommunikasjon ut mot deltakerne når det gjelder denne delen av prøveprosessen.

Deltakere som ikke svarer får en anonymisert rapport som de kan bruke i sitt forbedringsarbeid. 

Hensikten med den elektroniske utsendelsen er å forbedre kvaliteten i pre- og postanalytisk del av prøveprosessen. 

Tilbakemeldingene fra Noklus sin elektroniske utsendelse kan brukes til kvalitetsforbedring av arbeidsplassens rutiner. Foto: Colourbox

Tilbakemeldingene fra Noklus sin elektroniske utsendelse kan brukes til kvalitetsforbedring av arbeidsplassens rutiner. Foto: Colourbox

Pasientveiledninger brukt som informasjonskilde i forkant av prøvetaking

Det er viktig at prøver tas og behandles rett, og en del av spørreskjemaet hadde fokus på informasjon til pasienten i forkant av prøvetaking.

Noklus har utarbeidet pasientveiledninger for ulike typer prøvetaking, og disse finnes på flere språk.

Det er positivt at over halvparten av deltakerne svarte at de deler ut skriftlig pasientveiledning ved innsamling av avføringsprøve. Det var betydelig færre som svarte at dette blir gjort ved urinprøvetaking. En del kommenterte at pasientveilederne henger som oppslag på toalett eller venterom, og at pasientene får muntlig veiledning eller hjelp til prøvetakingen.

De aller fleste deltakerne svarte at de informerer pasienten om faste eller medikamentfaste før prøvetaking, og dette er veldig bra. En relativt høy andel av deltakerne passer på at pasienten er i ro 15 minutter før blodprøvetaking.

Pasientveiledningene er tilgjengelige for deltakerne våre under Laboratorieprosedyrer (Se alle prosedyrer) på www.noklus.no, "Min side".

Pasientveiledningene er tilgjengelige for deltakerne våre under Laboratorieprosedyrer (Se alle prosedyrer) på www.noklus.no, "Min side".

Fremdeles viktig å fokusere på pasientidentifikasjon

Cirka halvparten av deltakerne oppgir at de spør etter navn og fødselsnummer selv om pasienten er kjent, og en noe høyere andel spør etter navn og fødselsnummer dersom pasienten er ukjent. Dette er bra, men det er ingen stor endring fra forrige utsendelse med dette tema (2022). Det er prøvetaker som har ansvar for å spørre etter navn og fødselsnummer, og sørge for at prøve og rekvisisjon er korrekt merket slik at prøvesvaret registreres på rett person. Dette gjelder både urinprøver, kapillære og venøse blodprøver.

I tilfeller hvor pasienten ikke kan gjøre rede for seg, har det vært en endring. Det er flere enn før som svarer at de ikke bekrefter identitet, eller at de kun bekrefter navn og/eller fødselsdato dersom pasienten er kjent. Det var også færre som oppga at de bekreftet både navn og fødselsnummer.

Det har vært en økning av driftstypene hjemmetjeneste/sykehjem/rehabilitering ved denne utsendelsen. Det er mulig at dette er en årsak til endring i svarene på dette spørsmålet. Deltakere fra disse driftstypene har gjerne pasienter de kjenner godt, og pasienter med demens, noe som gjør at å spørre etter navn og fødselsnummer kan virke overflødig eller være utfordrende. Det er likevel viktig å bekrefte pasientens identitet ved å kontrollere med annet helsepersonell, pårørende, armbånd eller journal.

Det er en økning i andelen deltakere som møter pasienter som ikke har fødselsnummer. Av disse deltakerne er det flere enn før som oppgir at de kun spør etter navn og fødselsdato ved identifisering av pasient. Dette er ikke tilstrekkelig, dersom pasienten ikke har fødselsnummer, må DUF-nr (registreringsnummer i UDIs datasystem), navn og fødselsdato fra ID-kort eller asylsøkerbevis brukes for å sikre rett pasientidentitet.

Når det gjelder pasientidentifikasjon finnes det altså forbedringspotensiale, og vi må fortsette å fokusere på dette.

"Månedens tema" - plakater er tilgjengelig for alle på vår hjemmeside. Se under menyen Helsepersonell utenfor sykehus.

"Månedens tema" - plakater er tilgjengelig for alle på vår hjemmeside. Se under menyen Helsepersonell utenfor sykehus.

De fleste har gode rutiner for merking av pasientprøver

95% av deltakerne som svarte ved denne utsendelsen oppga at de ofte eller alltid merket blod- og urinprøver mens pasienten er til stede, og nær 90% oppga at de aldri analyserer prøver som ikke er merket. Dette er veldig bra. En liten andel oppga at prøver som tas av lege merkes etter at pasienten har gått.

I følge internasjonale standarder skal blodprøver merkes med fullstendig identifikasjon umiddelbart etter prøvetaking mens pasienten fortsatt er til stede.


Vi fortsetter med spørreskjema om pre- og postanalyse

Noklus vil fortsette med årlig elektronisk utsendelse om rutiner i pre- og postanalytisk fase av prøveprosessen. I årene som kommer vil vi rullere mellom faste tema for utsendelsen, og det er et mål at spørsmålene innen de ulike temaene skal være like fra gang til gang. Dette gir oss et bedre grunnlag for å sammenligne resultater over tid.

 


Hvordan ble dine resultater? 

Logg inn på "Min side" og finn dine resultater i Innboks. Om du ikke fikk besvart spørreskjemaet i år, har du fått en anonymiserte rapport.

Bruk tilbakemeldingene i rapporten til kvalitetsforbedring i egen virksomhet! 

Sist oppdatert: 31.08.2023 12:30:05