Digital undervisning for studenter ved NTNU Gjøvik

Digital undervisning for sykepleierstudenter ved NTNU Gjøvik

Publisert 26. februar 2021 - oppdatert 26. februar 2021

Sykepleierstudenter ved NTNU Gjøvik har ved to anledninger i år fått digital undervisning av Noklus sin laboratoriekonsulent Sonja Rotstigen Jørgensen. Temaet var preanalyse og blodprøvetaking, og undervisningen ble streamet til hhv 128 og 200 studenter. Studiestedet troner også høyt på statistikken over gjennomførte Noklus e-læringskurs, med over 1000 kursbevis utstedt bare i år!   

Noklus har i flere år hatt undervisning for sykepleierstudentene i Gjøvik

Det at sykepleierstudenter ved NTNU Gjøvik får undervisning av Noklus sine laboratoriekonsulenter er ikke noe nytt. Dette har vært praksis i flere år, og utdanningen har et bevisst forhold til at blodprøvetaking er et område der de ønsker å ha inn kompetanse utenfra for å kvalitetssikre denne delen av undervisningen.

Studieprogramleder for bachelor i sykepleie ved Institutt for helsevitenskap, Fagenhet for sykepleie, v/ NTNU Gjøvik, synes det er flott at de kan leie inn laboratoriekonsulenter fra Noklus til undervisning. "Da er vi sikret at undervisningen er forskningsbasert og oppdatert", sier studieprogramlederen. Hun forteller videre om hvorfor skolen valgte å ta blodprøvetaking inn i undervisningen. "Dette gjorde vi både for å bidra til å oppfylle studentenes læringsutbytte beskrevet i emnebeskrivelser, og fordi vi ønsker at studentene skal være forberedt på denne prosedyren før de møter den i praksis."   

Tidligere har undervisningen bestått av både teoretisk undervisning og praktiske øvelser i mindre grupper, men i år er dette erstattet av digital undervisning. Digital undervisning er ikke en fullgod erstatning for praktisk undervisning i et så praktisk tema som blodprøvetaking, men med gode hjelpemidler og en god foreleser blir det likevel et godt alternativ når andre muligheter ikke er gjennomførbare. 

Ett av de tilgjengelige hjelpemidlene var et dokumentkamera. Ved hjelp av dette fikk laboratoriekonsulent Sonja Rotstigen Jørgensen blant annet vise hvordan kanylen skrus på kanyleholderen. Ved hjelp av en kunstig prøvetakingsarm/åre fikk hun også vist hvilket grep man skal ha på kanyleholder når man stikker, og ved skifte av prøverør. "Men det er klart at dette aldri kan erstatte det å gjøre det selv i praksis med veiledning", sier laboratoriekonsulenten.  

Digital undervisning for to årskull

Laboratoriekonsulent Sonja Jørgensen holdt altså undervisningen om blodprøvetaking ved to ulike anledninger. Første gang for 128 tredjeårsstudenter og andre gang for 200 førsteårsstudenter. Førsteårsstudentene er det første kullet som følger ny studieplan, og som dermed skal ut i praksis ved sykehjem allerede første året. Derfor var det viktig at også disse fikk denne undervisningen. 

Tredjeårsstudentene skal ut i praksis i hjemmetjeneste, og trenger også der kunnskap om korrekt blodprøvetaking. 

I undervisningen gjennomgås den preanalytiske fasen og selve den venøse prøvetakingen trinn for trinn. "Det er viktig at studentene er kjent med de feilkildene som kan oppstå under prøvetakingen, men også de feil som kan oppstå både før og etter selve prøvetakingen. Den venøse prøvetakingen er mer enn bare et stikk", forteller Sonja.

Studentene selv forteller at venøs prøvetaking er en veldig spennende del av praksisen ute. 

 

I februar var det åpnet for at noen av studentene kunne være til stede i auditoriet. 
Foto: Sonja R. Jørgensen

Ny erfaring for laboratoriekonsulenten

Sonja R. Jørgensen er en erfaren laboratoriekonsulent og bioingeniør, og hun har holdt mange undervisninger for ulike målgrupper i både små og store forsamlinger. Men det å stå i et tomt auditorium og kun snakke til et kamera, var en ny erfaring. Heldigvis fikk hun god teknisk støtte fra skolen, og dermed kunne hun ha sitt fokus på det faglige. 

På den første undervisningen hadde hun ikke andre til stede i salen, og dermed måtte hun finne en enkel måte som studentene kunne sende inn spørsmål til henne, slik at hun selv hadde oversikt over dette. "Dette løste seg greit ved at studentene fikk mobilnummeret mitt og kunne sende meg spørsmål underveis. Dette var også en god måte å få bekreftet at det faktisk var noen på den andre siden av skjermen", forteller Sonja Jørgensen. "Ved undervisningen i februar satt ti av studentene i auditoriet sammen med meg. De var aktive og stilte spørsmål underveis, og en av dem tok på seg oppgaven å ta i mot spørsmål via skolen sin digitale oppslagstavle", fortsetter hun. 

 

Studentene ved NTNU fikk undervisning av
laboratoriekonsulent Sonja Rotstigen Jørgensen.
Foto: Noklus, Camilla Moe Rødven 

Studentene stiller gode og reflekterte spørsmål

Sonja Jørgensen kan fortelle at det er gode og reflekterte spørsmål som kommer inn, og hun trekker fram ett av spørsmålene som ble sendt inn. "Hva konkret gjøres for å unngå feil? Det handler om liv og død, og "feil er normalt" bør jo ikke være en praksis som aksepteres", skriver en av studentene. Det at studentene blir oppmerksomme på hvilke feil som kan oppstå ved blodprøvetaking, og forstår at dette er mer enn "bare et stikk", er viktig læring å ta med. For å redusere risiko for feil er det viktig med kompetanse og god opplæring, og denne lærdommen tar nå studentene med seg når de skal ut i praksis i hjemmetjeneste og sykehjem, og senere i arbeidslivet.  

I tillegg til de faglige spørsmålene får Sonja også bekreftelser underveis om at studentene er der og følger med, og at de synes det er interessant å høre på henne. "Slike oppløftende meldinger er veldig fine å få når man står alene i et auditorium og snakker til et kamera", sier Sonja smilende. 

Til venstre ser dere et utvalg av spørsmålene som ble sendt inn.

 

Over 1000 gjennomførte e-læringskurs i år!

Det er begrenset hvor mye man kan gå gjennom på et par skoletimer, og derfor har skolen valgt å gjøre Noklus sine e-læringskurs om kapillær prøvetaking, venøs prøvetaking og CRP obligatoriske. 

På Noklus sin statistikk for gjennomførte e-læringskurs kan vi se at studentene gjør som de skal. Over 1000 gjennomførte e-læringskurs er registrert for studiestedet bare i år, og 580 av disse ble gjennomført på to dager etter siste undervisning! 

Sist oppdatert: 26.02.2021 14:49:29