Analyseprosedyren for covid-19

En analyseprosedyre blir til - denne gangen i rekordfart!

Publisert 18. desember 2020 - oppdatert 2. august 2022

Alle analyseprosedyrene på "Min side" er skrevet av laboratoriekonsulenter i Noklus. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid, og det tar vanligvis flere uker fra man starter på en prosedyre til den er publisert. Men da Helsedirektoratet kontaktet Noklus for å utarbeide en prosedyre for den nye hurtigtesten, hadde vi kun én uke på oss. Les hvordan dette gikk til. 

Henvendelse fra Helsedirektoratet

I november fikk Noklus en henvendelse fra Helsedirektoratet. De ønsket at Noklus skulle bidra i utprøving av hurtigtesten Panbio covid-19 Ag Rapid Test Device, både med opplæring og veiledning av personale ved aktuelle teststasjoner, og ved utarbeidelse av analyseprosedyre for testen. De hadde sett i utprøvingen at det var mange tilfeller av brukerfeil. Dette var spesielt gjeldende der testene var sendt ut til kommuner som ikke hadde fått opplæring og veiledning i hvordan analysen skulle utføres. 

Helsedirektoratet henvendte seg derfor til Noklus og spurte om vi kunne skrive en analyseprosedyre som kunne sikre korrekt bruk av hurtigtesten. Noklus har en egen arbeidsgruppe som har ansvar for å skrive nye laboratorieprosedyrer. Laboratorieprosedyregruppen (LP-gruppen) ønsket naturligvis å bidra til dette. Å skrive en helt ny prosedyre er et omfattende og tidkrevende arbeid, men i henvendelsen fra Helsedirektoratet var det et ønske om at prosedyren skulle være ferdig før rapporten om utprøvingen skulle publiseres, og testen etter hvert skulle sendes ut til alle landets kommuner. LP-gruppen fikk derfor kun i underkant av én uke til å skrive prosedyren, så her måtte de omprioritere planlagte arbeidsoppgaver og ha fullt fokus på prosedyreskrivingen. To fra gruppen hadde hovedansvaret for skrivingen og resten av LP-gruppen fikk komme med innspill i en kort høringsrunde.

Laboratorieprosedyregruppen i Noklus

LP-gruppen i Noklus består av seks laboratoriekonsulenter, en fra hver region (sør, øst, vest, midt og nord) i tillegg til en leder. Laboratoriekonsulentene i gruppen har sine vanlige arbeidsoppgaver bestående av å gi råd, holde kurs og undervisning og følge opp sine deltakere, og det er derfor varierende hvor stor kapasitet og ressurser gruppen har til å bruke på prosedyreoppgaver. Derfor førte henvendelsen fra Helsedirektoratet til at andre oppgaver måtte settes til side for å ha fullt fokus på den nye prosedyren. 

Gruppen har ansvar for å skrive analyseprosedyrer for alle instrumenter og metoder som benyttes ute i primærhelsetjenesten, både på legekontor, i sykehjem og i hjemmetjeneste. "Geografisk spredning på medlemmene i gruppen gjør at vi kan følge godt med hva som «rører seg» ute i primærhelsetjenesten, slik at vi fort kan fange opp hvis det er behov for prosedyre på f.eks. et helt nytt instrument som er tatt i bruk", forteller Barbro Henriksen (bilde), leder av laboratorieprosedyregruppen. "Gruppen skriver også andre mer overordnede teoriprosedyrer, som blant annet prosedyre for venøs og kapillær prøvetaking og prosedyrer om kvalitetssikring av laboratoriearbeidet. I tillegg har vi også tilgjengelig ulike typer skjema og sjekklister som er gode hjelpemidler for våre deltakere, f.eks. kontrollskjema til dokumentasjon av kontrollresultater", fortsetter hun. Hun kan fortelle at de seks medlemmene i gruppen har ansvaret for totalt 193 ulike prosedyrer og dokumenter som skal vedlikeholdes og holdes oppdatert! 

                           
                            Barbro Henriksen er leder for laboratorieprosedyre-
                            gruppen i Noklus. Foto: Privat

Hvordan blir en ny analyseprosedyre til? 

Vi har spurt Barbro Henriksen hvordan en analyseprosedyre vanligvis blir til. "Når ny prosedyre skal utvikles får vi som regel hjelp fra laboratoriekonsulenter rundt om i landet. Disse lager et første utkast av prosedyren, basert på brukerhåndbøker, pakningsvedlegg og informasjon fra aktuelle firma. Deretter overtar et av LP-gruppemedlemmene videre ansvar for høringsrunder og etter hvert ferdigstillelse og publisering av prosedyren", forteller hun. 

Høringsrundene er viktige i utvikling av nye prosedyrer. En ny prosedyre sendes på høringsrunder til alle laboratoriekonsulenter i egen region, til Noklus hovedkontor og internt i LP-gruppen. "Denne høringsrunden er omfattende og tidkrevende, men vi ønsker at alle skal ha mulighet til å komme med innspill og kommentarer før prosedyren publiseres. Normalt bruker vi fra flere uker til flere måneder fra en prosedyre påbegynnes til den blir publisert", kan Barbro fortelle. 

Ved utarbeidelsen av den nye prosedyren for antigen hurtigtest var det ikke tid til en omfattende høringsrunde, og prosessen måtte forkortes drastisk. Men for å sikre et best mulig sluttprodukt, fikk LP-gruppen og utvalgte laboratoriekonsulenter, som hadde sett testen i bruk, prosedyren på en kort høringsrunde. Alle som ble forespurt prioriterte oppgaven, og innen tre-fire dager kunne prosedyreforfatterne finpusse prosedyren og sende den til gjennomlesning til oppdragsgiveren Helsedirektoratet.

Prosedyrene - en viktig kilde til kunnskap

For å kunne stole på resultatene av analysene, må vi vite at hele analyseprosessen er utført korrekt; alt fra prøvetaking, prøvehåndtering og til analysering. Aktiv bruk av prosedyrer sikrer at alle bruker laboratorieutstyret korrekt og at alle gjør det likt, enten det er prosedyre for et analyseinstrument eller, som i dette tilfellet, hurtigtester.

Vi oppfordrer derfor alle våre deltakere til å bruke de hjelpemidlene Noklus utarbeider for dem. I opplæring av nyansatte og studenter/elever er det spesielt viktig at prosedyrene blir lest før de skal utføre analysen på egen hånd. Men også når legekontoret eller sykehjemmet får et nytt instrument eller tar i bruk en ny hurtigtest, er det viktig at alle leser prosedyren som gjelder for det instrumentet/den analysen.

Informasjon som finnes i analyseprosedyrer er f.eks. hvilket prøvemateriale som skal brukes, hvordan reagensene skal håndteres og oppbevares, beskrivelse av selve analyseprosessen, hvilke kontrollmaterialer som kan brukes og feilkilder til analysen. Alle prosedyrene er utarbeidet utfra en lik mal, slik at det skal være lett å finne den informasjonen man trenger.

 

                 

  Utklipp fra den nye analyseprosedyren

Oppfordrer alle til å lese prosedyren før hurtigtesten tas i bruk

"Jeg syns det er fint at vi i LP-gruppen kunne bidra med dette viktige arbeidet, og at Helsedirektoratet så behovet for en standardisert prosedyre som kan sikre at testen blir utført korrekt. Ønsker å takke alle sammen som har vært involvert i utarbeidelsen av prosedyren, slik at vi fikk den publisert på vår hjemmeside i rekordfart. Så håper jeg at alle som har mottatt hurtigtesten fra helsemyndighetene, tar seg tid til å lese prosedyren for å sikre riktig bruk av testen, og at de dermed kan stole på resultatet", avslutter Barbro Henriksen. 

Analyseprosedyren for Panbio covid-19 Ag Rapid Test Device (fra Abbot) ligger åpent tilgjengelig på hjemmesiden vår

Sist oppdatert: 02.08.2022 09:22:37