Kvalitetsforbedringsprosjekt

Tittel

«Type 1 -diabetes: Forebygge utvikling av senkomplikasjoner ved å redusere HbA1c hos høyrisikopasienter, dette ved hjelp av eksisterende ressurser i avdelingen»

Prosjektet

Norsk diabetesregister for voksne har fått tildelt midler fra SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) til å starte opp et kvalitetsforbedringsprosjekt hos til sammen 13 endokrinologiske poliklinikker og diabetesteam i medisinske poliklinikker.

Bakgrunn for prosjektet

Det er en målsetting at registerdata fra kvalitetsregistrene skal brukes aktivt i kvalitetsforbedringsarbeid. Bakgrunnen for prosjektet er at data fra registeret viser stor variasjon i prosentandel pasienter med HbA1c over 9 % mellom de ulike poliklinikkene. Pasienter i denne gruppen har stor sannsynlighet for å utvikle alvorlige diabetes senkomplikasjoner.

Målsetning i prosjektet

Målet med prosjektet er å få til lavere HbA1c hos de dårligst regulerte pasientene uten at dette skal gå ut over tilbudet til de andre, mer velregulerte. Avdelingen som deltar vil også få økt kompetanse på å jobbe med kvalitetsforbedring i egen praksis.

Organisering av prosjektet

Det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av endokrinologer, diabetessykepleiere, Diabetesforbundet, dataleverandør og registerledelsen. Noen av representantene i gruppen utgjør styringsgruppen som jobber med utarbeiding av program til møtene og det praktiske rundt prosjektet. Vi har også et tett samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet, Region Vest, som bidrar med god kompetanse på kvalitetsforbedringsteori.

Program for møter i prosjektet

Skjema-bank

Foredrag fra kursdagene

Legges i egen drop-box. Deltakeren kan ta kontakt på tone.vonheim.madsen@noklus.no for å få tilgang til drop-boxen.