Pågående prosjekter

 • «Nytteverdi av intern analytisk kvalitetskontroll». Noklus utfører en studie for å kartlegge nytteverdien av å utføre intern analytisk kvalitetskontroll på norske legekontor. Internasjonalt foreligger det ulike anbefalinger på dette området, men det finnes ingen god dokumentasjon. Resultatene fra studien vil ha stor betydning for legekontorene og for hvordan Noklus skal gi råd om dette i fremtiden. Ved Anne Vegard Stavelin.
   
 • "Kommutabilitet – testing om kontrollmaterialet oppfører seg som pasientprøver eller ikke". Ved Anne Vegard Stavelin.
     
 • "Rosa 4-studien - kvaliteten på diabetesbehandlingen i Norge undersøkes". Studien startet opp i januar 2015 og er godkjent av Regional etisk komité for medisinsk forskning. Det samles inn opplysninger av betydning for diabetes-sykdommen fra 15 000 personer med diabetes i deler av Oslo og Akershus, i Sandnes i Rogaland, i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen i Bergen og i Salten i Nordland. Ved Karianne Fjeld Løvaas, Norsk Diabetesregister for voksne/Noklus.
   
 • «Analyserepertoar i hjemmetjenesten». Vi ønsker å gjøre «cost-effectiveness» – analyse av at hjemmetjenesten har en spesifikk analyse tilgjengelig. Vi planlegger å bruke en modell som vil kunne fortelle oss når det vil være samfunnsøkonomisk å ha analysen i hjemmetjenesten avhengig av analysekvalitet, reisetid, samarbeid etc, og hvilken betydning de ulike elementene har. Ved Siri Fauli.
   
 • "Oppdatering av verdier for biologisk variasjon". Prosjektet er en del av en internasjonal studie, og i Norge er det Noklus i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) som er ansvarlig for studien. De andre deltakerlandene er Italia, England, Nederland, Spania og Tyrkia. Biologisk variasjon (BV) for ulike analytiske parametere er vesentlig for å kunne ta de riktige terapeutiske valgene. Det finnes ulike kilder for BV som er tilgjengelig på nettet, men det er et behov for standardisering av fremstilling og publisering av disse dataene. Hensikten med studien er å lage en standardisert biologisk database for å re-evaluere BV for flest mulig analytiske parametere. Ved Una Sølvik.
 • "Nytteverdi av risikotesting og HbA1c-måling på apotek for å lete etter pasienter med type 2 diabetes". Forekomsten av diabetes er økende. Det er anslått at ca 300 000 har diabetes i Norge og rundt halvparten av disse e ennå ikke blitt diagnostisert. Den nasjonale strategien for diabetes har som mål å redusere andelen med uoppdaget type 2-diabetes for å forhindre langtidskomplikasjoner og de kostnadene dette medfører. I dette prosjektet vil man prøve ut en kvalitetssikret tjeneste for å finne personer med uoppdaget diabetes ved hjelp av diabetesrisikotesting og påfølgende måling av HbA1c på apotek, og videre henvisning til lege. Ved Aslaug Johanne Risøy.
   
 • "Evaluering av eit kvalitetssystem for pasientnær analysering i Noreg og implementering av eit kvalitetssystem i Sør-Afrika". Gjennom prosjektet vil me undersøke om analysekvaliteten i primærhelsetenesta blir betre over tid ved å delta i eit kvalitetssystem, samt å avdekke kva faktorar som påverkar analysekvaliteten. Me vil bruke data frå urin-albumin og CRP-utsendingane ved Noklus for å vurdere dette. Me ynskjer å implementere eit kvalitetssystem for pasientnær analysering i Sør-Afrika og i etterkant undersøke kva effekt dette systemet har hatt for analysekvaliteten. Ved Tone Bukve.