Våre deltakere

Noklus tilbyr tjenester til alle virksomheter som utfører laboratorieanalyser. Deltakelse i Noklus er anbefalt for de som utfører prøvetaking og/eller utfører analysering innen medisinsk laboratoriearbeid. All deltakelse i Noklus er frivillig.

Legekontor
99 % av landets legekontor deltar i Noklus.
Legekontor med refusjonsberettigede* privatpraktiserende leger og kommunale legekontor kan delta gratis. Deltakere der legekontoraktiviteten utgjør mindre enn 50 prosent, må betale for tjenestene.

* Refusjonsretten går frem av forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter, § 1, og er knyttet til avtale med henholdsvis kommunen om fastlegevirksomhet og det Regionale helseforetaket om driftstilskudd (avtalespesialistene).

Sykehuslaboratorier
Alle sykehuslaboratorier og private laboratorier innen medisinsk biokjemi deltar til selvkost i Noklus. Disse er deltakere i Noklus fra 2017 som følge av sammenslåingen av Noklus og Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring (NKK).

Sykehjem
Over 95 % av landets sykehjem deltar til selvkost i Noklus. De betaler en årlig veiledningspris, avhengig av antall medarbeidere som skal veiledes, samt at de betaler for de eksterne kvalitetsprogrammene de deltar på.

I perioden 2007-2012 ble det, som ledd i Omsorgsplan 2015, gjennomført et prosjekt i regi av Noklus der alle sykehjem fikk tilbud om gratis deltakelse i Noklus i to år for å bedre kvaliteten på laboratoriearbeidet. Etter dette prosjektet deltar nå de aller fleste sykehjem i Noklus.

Se sluttrapport Sykehjemsprosjektet 2007-2012 for nærmere omtale av prosjektet.

Oljeindustrien
I underkant av 50 enheter av bedriftshelsetjenester og helsekontor i oljeindustrien deltar i Noklus, og disse må betale for tjenestene. Noklus skreddersyr tilbud som er tilpasset virksomhetens laboratoriearbeid både offshore og onshore. Forøvrig er tilbud om kurs, besøk og oppfølging som for andre Noklus deltakere.

Utdanningsinstitusjoner
Noklus ønsker samarbeid med skoler og høyskoler som tilbyr utdanning til stillinger i primærhelsetjenesten, der laboratoriearbeid inngår som en del av arbeidet. Ta kontakt for prisinformasjon dersom din utdanningsinstitusjon ønsker å bli deltaker i Noklus. Uavhengig av om man er deltaker eller ei, tilbys hvert studentkull ett besøk av en av våre lokale laboratoriekonsulenter, der studentene informeres om hva Noklus er. Dette besøket er gratis for utdanningsinstitusjonen.

Øvrige deltakere
Andre virksomheter som deltar i Noklus er bedriftshelsetjenester, forsvarsenheter, fengsler, rehabiliteringssentre, hjemmetjenester, distriktsmedisinske sentre og helsestasjoner. Dersom disse ikke har refusjonsrett må de selv dekke kostnadene for veiledning og kjøp av eksterne kvalitetskontroller.

Ny deltaker?
Dersom din virksomhet utfører laboratorieanalyser og ikke er med i Noklus, kan du kontakte laboratoriekonsulenten i ditt fylke for mer informasjon. Sykehuslaboratorier kan ta kontakt med hovedkontoret, eller seksjon for Sykehuslaboratorier.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen