Rutiner for å hindre stikkskade ved blodprøvetaking

I en artikkel i Helsesekretæren nr 6-2014 retter en av våre laboratoriekonsulenter søkelyset på hvordan man kan hindre stikkskade ved blodprøvetaking. Basale rutiner skal både beskytte helsepersonell mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter. Artikkelen tar for seg smittevernrutiner og retningslinjer å følge ved stikkskade.
Les mer > >

Samtykkeerklæring på norsk, engelsk, spansk, tamil og urdu

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt samtykkebasert kvalitetsregister. Hensikten til registeret er å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Mange av pasientene som blir forespurt om å delta i registeret er fremmedspråklige og vi har derfor nylig utarbeidet samtykkeerklæringen vår på flere språk.
Les mer > >

Noklus lager kontrollmateriale til nordisk hemolysestudie

Noklus har for første gang produsert prøver til en hemolysestudie. I november mottok totalt 154 sykehuslaboratorier i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island prøver i forbindelse med et prosjekt i EQAnord. Resultatene fra prosjektet vil gi verdifull og oppdatert kunnskap om hemolyse og være grunnlag for anbefalinger og råd om hvordan dette skal håndteres.
Les mer > >

Stor interesse for SKUP-resultater på internasjonal diabeteskongress

Resultater fra SKUP-utprøvinger fra 2005-2013 av ti ulike glukoseinstrumenter for personer med diabetes viser at de fleste instrumentene oppfyller kravene for riktighet fra ISO 15197:2013. Disse resultatene ble presentert med en poster under en internasjonal diabeteskongress i Maryland, Washington.
Les mer > >

Påpeker svakheter ved diabetesoppfølging i Norge

I et intervju med Dagens Medisin påpeker medisinsk faglig leder av Norsk diabetesregister for voksne, John Cooper, flere svakheter i diabetesoppfølgingen i Norge. Han legger vekt både på manglende måloppnåelse, mangel på utførte prosedyrer og manglende rapportering i til Norsk diabetesregister for voksne.
Les mer > >

Elektronisk kommunikasjon på laboratoriet

I en travel hverdag kan elektroniske løsninger være både tids- og kostnadsbesparende, og samtidig bidra til å øke kvaliteten på laboratorietjenestene. I siste utgave av Helsesekretæren har Noklus en artikkel som belyser bruken og nytten av elektronisk kommunikasjon på laboratoriet.
Les mer > >

Kasuistikker om bruk av laboratorieprøver ved diabetes

Det er nå utarbeidet to nye kasuistikker hvor tema er bruk av laboratorieprøver ved diabetes. Noen av problemstillingene som blir drøftet, er hvor ofte pasienter med diabetes bør måle glukose og hvilke verdier for glukose og HbA1c som indikerer god eller dårlig diabeteskontroll.
Les mer > >

Noklus til stede på Primærmedisinsk uke i Oslo

Primærmedisinsk uke (PMU) ble avviklet fra 20.-24. oktober, og hadde godt over tusen deltakere. Noklus var til stede både med innlegg og stands. Seksjonsleder Grete Monsen i Skandinavisk Utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) holdt innlegg med tittelen "Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr" og leder for preanalysegruppen i Noklus, Kari van den Berg, holdt innlegg med tittelen "Preanalyse - den viktigste analysen".
Les mer > >

Skal dere utvide laboratorietilbudet?

Samhandlingsreformen har ført til at noen sykehjem og legevaktenheter har behov for å utvide laboratorietilbudet. Dette fordi utvalgte pasientgrupper som tidligere fikk behandling i sykehus, nå skal behandles i primærhelsetjenesten. Derfor har Noklus utarbeidet en "Veileder for laboratorietilbud i sykehjem".
Les mer > >

Statsbudsjettet 2015 - seks millioner foreslått til Noklus

I statsbudsjettet for 2015 foreslås det å bevilge seks millioner kroner til pilotprosjektet som skal vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere i hjemmetjenestene.
Les mer > >

Side25 av 36Først   Forrige   20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen