For lite foreslått bevilget til Noklus i statsbudsjettet

  • For lite foreslått bevilget til Noklus i statsbudsjettet

Noklus er glad for at det er foreslått 6 mill. kroner i statsbudsjettet for å arbeide med grunnopplæring og faglig videreutvikling av Noklus’ tjenester overfor sykehjemmene i 2013, og vil bruke midlene til å forbedre og videreutvikle våre tjenester til sykehjemmene som deltar i Noklus.

Kontinuerlig kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i primærhelsetjenesten er en forutsetning for god kvalitet i legetjenesten. Høsten 2012 deltar 92 % av sykehjemmene og 99 % av legekontorene i Noklus. Totalt er det i underkant av 50 sykehjem som har meldt seg ut av Noklus etter at de selv måtte betale for å delta, og viktigste oppgitte grunn for utmeldelsen har vært sykehjemmets økonomi. I tillegg brukes det en del ressurser på å vedlikeholde den høye deltakelsen. For å gjøre sykehjemmenes deltakelse uavhengig av kommunenes økonomi er det ønskelig med en sentral finansiering av deres deltakelse. Finansieringsbehovet er på 19 mill. kroner for at alle sykehjem kan delta kostnadsfritt, og for å kunne fortsette arbeidet med forbedring og videreutvikling av Noklus’ tjenester til sykehjemmene.

Noklus har som mål å kvalitetssikre all laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Det utføres en god del laboratorievirksomhet i deler av primærhelsetjenesten som foreløpig ikke deltar i Noklus. Samhandlingsreformen fører til at mer medisinsk behandling blir utført i primærhelsetjenesten og bruken av laboratorieanalyser er økende. Det vil derfor være viktig å ”ruste opp” kompetansen i primærhelsetjenesten når det gjelder laboratorievirksomheten. 

Noklus ønsker derfor å kvalitetssikre laboratorietjenesten i hjemmesykepleien fordi det er der vi nå anser behovet er størst. Vi ønsker å kunne komme i gang med dette snarest mulig - men dette forutsetter ekstra ressurser.  Det er søkt Helsedirektoratet i mai 2012) om midler til ett tre-årig pilotprosjekt med et finansieringsbehov på 2,5 mill (2012)-kroner per år for å starte på dette arbeidet. Vi har fått tilbakemelding om at Helsedirektoratet er positive til prosjektet men mangler midler.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen