Noklus er glad for 1,8 millioner kroner foreslått i økt bevilgning

  • Noklus er glad for 1,8 millioner kroner foreslått  i økt bevilgning

I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått en økning i bevilgningen til Noklus' hjemmetjenesteprosjekt på 1,8 millioner kroner, noe som vil gi oss en total bevilgning til prosjektet på 7,8 millioner kroner. Dette er vi svært glad for, fordi det innebærer at vi kan starte med å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i to nye fylker.

Noklus er også svært glad for å ha blitt nevnt flere ganger i statsbudsjettet, noe vi tar som et tegn på at det viktige arbeidet vi gjør, blir lagt merke til. Det fremheves blant annet: «Deltakelse i Noklus kan gi sikrere diagnostisering og prøvetaking, redusere antall unødvendige legebesøk og sykehusinnleggelser, og reduserer risikoen for feilbehandling.»

Noklus søkte om en bevilgning på 12 millioner kroner for 2017. En bevilgning på 12 millioner kroner i 2017 vil føre til at det kun tar fem år før alle landets hjemmetjenester har fått tilbud om og gjennomført to års gratis deltakelse i Noklus. Våre beregninger viser at en bevilgning på 7,8 millioner kroner vil innebære at det vil ta inntil ti år. 

Stort behov for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten
Pilotprosjekt gjennomført i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold i 2014–2015 viste at det er stor laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, og denne er i liten grad kvalitetssikret. Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er økende som følge av at flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine.

God kvalitet på laboratorievirksomheten i primærhelsetjenesten fører til at man kan unngå unødvendige innleggelser på sykehus/sykehjem, behandlinger, konsultasjoner og henvisninger.  

Pilotprosjekt – Omsorg 2020
Som del av Omsorg 2020 ble det bevilget midler over statsbudsjettene i 2014-2015 til et pilotprosjekt og i 2016 til et hovedprosjekt for å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten.

Hovedprosjektet startet 1. januar 2016, og skal inkludere hjemmetjenesten i hele landet slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Tanken er at hver hjemmetjenesteenhet skulle få to års gratis kvalitetssikring for deretter å delta til selvkost. Dette konseptet er tidligere gjennomført for sykehjem med stor suksess, og 860 sykehjem deltar til selvkost.

Et likeverdig tilbud
Vi er glad for at bevilgningen til Noklus på statsbudsjettet er foreslått økt til 7,8 millioner kroner, slik at alle brukerne av hjemmetjenesten raskere kan få et likeverdig og kvalitetssikret tilbud. 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen