7,8 mill. kroner foreslått i bevilgning til hjemmetjenesteprosjektet

  • 7,8 mill. kroner foreslått i bevilgning til hjemmetjenesteprosjektet

Målet med prosjektet er gradvis å inkludere hjemmetjenesten i hele landet ved å tilby to års gratis deltakelse i Noklus, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Mot slutten av 2018 vil vi være halvveis til målet med å inkludere hjemmetjenesten i hele landet. Det ble i 2018 bevilget 7,8 mill. kroner til Noklus. Det foreslås å videreføre øremerket tilskudd til Noklus i 2019.

Pilotprosjekt gjennomført i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold i 2014–2015 viste at det var stor laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, og at denne i liten grad var kvalitetssikret. Dette stemmer overens med våre funn ved kartlegging av hjemmetjenesten i nye fylker. Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er økende fordi flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. Har man god kvalitet på laboratorievirksomheten i primærhelsetjenesten, kan man unngå unødvendige innleggelser på sykehus/sykehjem, behandlinger, konsultasjoner og henvisninger.  

Dette er bakgrunnen for at det i 2016, som del av Omsorg 2020, ble bevilget midler til oppstart av selve hovedprosjektet for å kvalitetsforbedre laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, der målet er å inkludere hjemmetjenesten i hele landet.

Tanken er at hver hjemmetjenesteenhet skal motta tjenester fra Noklus gratis i to år, for deretter å delta til selvkost. Dette konseptet er tidligere gjennomført for sykehjem med stor suksess, og 880 sykehjem deltar i dag til selvkost.

Siden oppstart i 2016 har hjemmetjenesten i følgende fylker fått tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus. Først ut var pilotfylkene, Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold, dernest fulgte Vest-Agder og Rogaland inkludert kommunene sør i Hordaland som sokner til Helse Fonna, og nå i 2018 er turen kommet til Troms, Trøndelag (Sør), Møre og Romsdal og Telemark. Noklus blir tatt godt imot, og erfaringen er at omtrent alle takker ja til å delta. 

Hvis forslag til statsbudsjett blir vedtatt, vil vi høsten 2019 kunne starte opp i minst to nye fylker når enheter i Vest-Agder og Rogaland blir ferdig med sin to-årige periode finansiert over statsbudsjettet.

For å gi både sykehjemmene og hjemmetjenesteenhetene et faglig godt nok tilbud, vil Noklus fortsette med utvikling og oppdatering av laboratorieprosedyrer, vedlikehold og utvikling av e-læringskurs, samt utsendelse av preanalyse og kasuistikker.

Noklus er omtalt på side 177 i Helse og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag for 2019.

Omtale av Noklus i budsjettforslag for 2019: "Det ble i 2014 igangsatt et pilotprosjekt for å vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere av hjemmetjenestene. I 2016 startet prosjektet med å kvalitetsforbedre all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten i tre fylker, og dette ble utvidet til to nye fylker i 2017. 97 pst. av alle enhetene har takket ja til å delta. I 2017 ble det overfor hjemmetjenesten gjennomført 45 innledende møter, besøkt 93 enheter og arrangert 89 kurs med 1072 deltakere. Videre ble det i 2017 gjennomført 21500 e-læringskurs, og dette er en dobling i antall gjennomførte kurs siden 2016. Noklus etablerte i 2017 et samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin og Folkehelseinstituttet. Via hyppig kontakt med deltakerne kan Noklus både bidra med og implementere faglige retningslinjer for bruk av antibiotika, og følge opp at retningslinjene brukes.

Det ble i 2018 bevilget 7,8 mill. kroner til Noklus. Det foreslås å videreføre øremerket tilskudd til Noklus i 2019.»

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen