Thomas Røraas med postdoktorstipend

  • Thomas Røraas med postdoktorstipend

Riktig tolkning av prøvesvar for medisinske tester for diagnostikk og monitorering er viktig for klinikere og pasienter. Riktig tolkning er avhengig av troverdige estimater av både måleusikkerhet og biologisk variasjon for den medisinske testen. Alle komponenter som måles har en naturlig variasjon som er forårsaket av homeostatiske prosesser i kroppen. Troverdige estimater for biologisk variasjon er nødvendig for å kunne foreta de riktige vurderinger med hensyn til behandling og oppfølging av pasienter. Det er viktig at klinikere kan skille mellom forventet endring som kan forklares med måleusikkerhet og den naturlige biologiske variasjonen og faktiske endringer i pasientens tilstand. 

I dag vurderes i all hovedsak prøvesvar opp mot et gruppebasert referanseområde og endringer fra prøve til prøve ut fra en forutsetning om at individer innad i gruppen har samme biologiske variasjon. Hovedmålet med postdoktorprosjektet er å bruke Bayesianske modeller for å etablere “personlige referanseområder”. Graden av personlighet vil naturligvis øke i takt med mengden data som samles inn fra en pasient, og målet er å finne metoder som hurtigst mulig kan etablere slike referanseområder som er personlige nok til å kunne gi bedre vurderinger med hensyn til behandling og oppfølging.  Ulike metoder for hurtig å kunne oppdage endringer i en pasient under monitorering vil også bli undersøkt.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen